воскресенье, 15 марта 2020 г.

Առցանց ուսուցում՝քիմիա-մարտ

Առցանց ուսուցում՝քիմիա-մարտի 16-20
7-դասարան
Վերջացնել՝Նախագիծ`քիմիական տարրերի տարածվածությունը 
Սումունջյան Հայկ՝https://hayksomunjyan.wordpress.com/2020/03/22/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82/
Զոլյան Զոյա՝https://zzolyanmskham.wordpress.com/2020/03/19/քիմիական-տարրերի-և-նյութերի-տարածված/
Ռուզաննա Բաբաջանյան՝https://ruzannababajanyan.wordpress.com/2020/03/04/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-
Դավթյան Անահիտ՝https://davtyananahit.wordpress.com/2020/03/20/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1-2/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82/
Էդիտա Տեր-Սարգսյան՝https://editatersargsyan.wordpress.com/2020/03/03/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8/
Նարե Խաչատրյան՝https://khachnare8.home.blog/2020/03/19/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf/
Զաքարյան Ալեն՝https://alenzakaryan.wordpress.com/2020/03/19/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8/
Սոնա Սահակյան՝https://sonasmskham.wordpress.com/2020/03/18/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82/
Իռեն Կարապետյան՝https://irenkarapetyan.wordpress.com/2020/03/02/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
Հրանտ Հակոբյամ՝https://hranthakobyan.wordpress.com/2020/03/08/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
Անի Վարդանյան՝https://anivardanyan7.wordpress.com/2020/03/02/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%80/
Պարճամյան Հերմինե՝https://hermineparjamian.wordpress.com/2020/03/20/1022/
Նախագիծ`Ատոմներ և մոլեկուլների ստեղծման պատմությունը
Սիլվի Կարապետյան՝https://silvikarapetyan.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d6%81/
Մանե Մկրտչյան՝https://manemkrtchyan.wordpress.com/2020/03/20/%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1-%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%B4/
Սոնա Սահակյան՝https://sonasmskham.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a1-%d5%b4%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b4/
Էդիտա Տեր-Սարգսյան՝https://editatersargsyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a1-%d5%b4%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b4/
Էլեն Զարգարյան՝https://elenzmskh.wordpress.com/2020/03/18/%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC-%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1-%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%BD/
Տիգրան Մարջանյան՝https://tigranmarjanyan.wordpress.com/2020/03/18/%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1-%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%B4/
Իռեն Կարապետյան՝https://irenkarapetyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a1-%d5%b4%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b4/
Անտոնյան Էդիտա՝https://levonghalamqaryan.wordpress.com/2020/03/11/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8/
Դավթյան Անահիտ՝https://davtyananahit.wordpress.com/2020/03/20/%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1/
8-դասարան
 Նախագիծ՝Մթնոլորտի քիմիա՝
Գոհար Պետրոսյան՝https://goharpetrosyancom.wordpress.com/2020/02/09/թթվածին/
Էմմա Միրզոյան՝https://emmamirzoyan.wordpress.com/2020/03/17/%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%a8-%d6%85%d5%a4%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%84%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1/
Վիգեն Հովակիմյան՝https://vigenhovakimyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Հրաչ Ղալամքարյան՝https://hrachghalamkaryan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Լևոն Ղալամքարյան՝https://levonghalamqaryan.wordpress.com/2020/03/11/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8/
Արշակ Առուստամյան՝https://levonghalamqaryan.wordpress.com/2020/03/11/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8/
Արաքս Քալիճյան՝՝https://2006online.school.blog/2020/03/18/%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84-3/
Կարինա Մանուկյան՝https://karinablog.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a1%d5%a6%d5%b8%d5%bf/
Հայկ Մարգարյան՝՝https://margaryanhaykblog.wordpress.com/2020/03/11/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Մինասյան Լիլիթ https://minasyanlilit.wordpress.com/2020/03/09/%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1/
Ասյա Միրզոյան՝https://asyamirzoyan.wordpress.com/2020/03/09/%D5%B4%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB-%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
Էլիզա Այվազյան՝https://elizaayvazyan2006.travel.blog/2020/02/06/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8/
Լիլիթ Հարությունյան՝https://harutyunyanlilit2006.wordpress.com/2020/03/11/2043/
Կարինե Գոմցյան՝https://karingomcyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Անահիտ Հովսեփյան՝https://anahithovsepyan76.wordpress.com/2020/03/11/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Քամալյան Միլենա՝https://milenaqamalyan.wordpress.com/2020/03/17/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Ամալյա Զաքարյան՝https://amalyazakaryan.wordpress.com/2020/02/27/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Մարիաննա Մանուկյան՝https://manukyanmarianna.wordpress.com/2020/03/06/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%b4%d5%a9%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%ab-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1-%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Էլեն Կարապետյան՝https://elenkarapetyan.wordpress.com/2020/03/18/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/
Գրիգոր Գրիգորյանhttps://grigoryangrigor.wordpress.com/2020/03/20/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/՝
Ալինա Արզումանյան՝https://alinaarzumanyan.wordpress.com/2020/03/20/%D5%A9%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80/
Մառա Մկրտչյան՝https://maramkrtchyan.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b4%d5%a9%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%a9%d5%ab-%d6%84%d5%ab%d5%b4%d5%ab%d5%a1/
Արթուր Վարելջյան՝https://arturvareljyan2006.travel.blog/2020/03/09/%d5%a9%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6/


1 комментарий: