пятница, 27 апреля 2018 г.

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն
Նպատակը`
1.Կրկնել ամբողջ 7-րդ դասարանի թեմաները
2.Զարգացնել սովորողների մոտ  ինքնուրույն աշխատելու և իրենց ստեղծագործական աշխատանքի ներկայացնելու կարողությունները  և ունակությունները
Ընթացքը`
Սովորողները ընտրում են  իրենց ցանկացած տարրը,պատասխանելով հարցերին         պրեզենտացիայի կամ ֆիլմի ձևով ներլայացնում իրենց բլոգներում
Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. s.p.d.f էլեկտրոններ
 Նախագիծ`Մեկ տարրի բնութագրումը           
1.Տարրի բնութագրումը`                                                                             1քիմիական  տարրի  նշանը…….
2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)…………
5Դիրքը պարբերականհամակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝                                                                          
 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
10)իզոտոպներ
11)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:
12.Տարրի էլեկտրոնային և բջջային կառուցղածքը
2.Տարրի պարզ  նյութ առաջացած ֆիզիկական հատկությունները,
3.Տարրի հայտնագործումը և անվանակարգը
4.Տարրի տարածվածությունը
5.Ինչ նյութերի կազմի մեջ է մտնում, գրեք առնվազն երեք նյութ և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4.Հաշվել՝Mr
5., Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6.Հաշվել`w
7..Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը
8.Նյութը բարդ է, թե պարզ`                         
Գրել նյութերի ֆիզիկական հատկությունները

Նյութի անվան.
Ագրեգ.
վիճակը
գույնը
հոտը
համը
Խտու-
թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.
ջրում
tհալմ.
tեռմ.
Ջերմա-
Էլեկտրա-հաղորդակց.
Պլաստ.

-
 Պատրաստեք  փոքրիկ ֆիլմ(կիրառոման,   հայտնագործման,,հատկությունների վերաբերյալ)՝ 
6.Տարրի և նրա միացությունների կիրառումը
7.Թարգմանություն կամ այլ տեղեկություն նրա մասին
իմ փաթեթից՝Դաս 28,29.Տարրի բնութագրումը  ըստ պարբերական համակարգի


среда, 25 апреля 2018 г.

Հավաքից հավաք

Հավաքից հավաք

четверг, 12 апреля 2018 г.

Գիտելիքի ստուգում

 Գիտելիքի ստուգում  7.4

1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.
       1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ
       2/ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ
       3/թթվածին, օզոն, ածխածին
       4/ազոտ, ցինկ, մարմար
                                                                                         
  2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.
       1/ազոտ, մեթան, հելիում
       2/քլոր, յոդ, բրոմ
       3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա
       4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ
   3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.
        1/արգոնը
         2/խմելու սոդա
         3/երկաթը
         4/թթվածինը
                                                                                                  
   4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`
     1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է
     2/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է
     3/պրոտոններից, էլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է
     4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է
                                                                                                  
 5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.
    1/պրոտոններ
    2/նեյտրոններ
    3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ
    4/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                                             
  6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանում  տարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածին,  ածխածին, ազոտ .
ա)         1.   C, P, N, O
             2.   P, O, C, N
             3.   O, N, C, P
             4.   N, O, P, C
 բ) Բնութագրեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում    պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               
   7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  է: Այդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.
             1/11                        3/13
             2/12                        4/14
.                                                                                                                                             
  8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները         
                                                          կոչվում  են.
               1/փոքր  պարբերություններ
              2/մեծ  պարբերություններ
              3/խմբեր
      4/ենթախմբեր     
                                                                                          
9. Թվերի  2, 8, 5  շարքը  համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկի  հիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.
                  1/ալյումին
                  2/ֆոսֆոր
                  3/ազոտ
                     4/քլոր                                                               
 10 .Բնութագրեք  N X  տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի`
                   1) քիմիական  տարրի  նշանը…….
                   2) կարգաթիվը.., միջուկի  լիցքը ….., 
                   3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը. 
                 4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ
                   5) դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը......
                 6)  ատոմի բաղադրությունը                                                                             
               7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
           8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ
           9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ


11. Որքա՞ն  է  16O  և 18O  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.
              1/18                                       3/16 
              2/17                                        4/19
                                                                                           

12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.
              1/8  և  8                              2/7  և  7
              3/8  և  6                              4/8  և  7

     13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).
              1/ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է
              2.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է
              3/ԶԱՄ – ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 ն  է
              4/ԶԱՄ – ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:
                                                                                                   
14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գ)  թվային  արժեքն  է.
            1/ 0,2                               3/ 6,02•1023
             2/ 22,4                            4/ 1,66•10-24

                                                                                                  
    15.Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                համապատասխանաբար  հավասար  են.
               1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1
               2/ 0, 1, 2                             4/ 1, 1, 1

   16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
             1) նեյտրոննե                                   3) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
             2պրոտոն                                       4նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը.
                1) 30                   2) 33
                3) 32                  4) 34
                
 18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
               1կարգաթվի                  2) պարբերության համարի
               3խմբի համար           4) հարաբերական ատոմային զանգվածի
19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական
հատկությունները.
              
           1) ուժեղանում են           2)կարող են ևուժեղանալևթուլանալ
            3)  թուլանում                    4չեն փոփոխվում
             
 20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
              1դրականբացասական և լիցք չունեց          2միայն լիցք չունեցող
             3դրական և լիցք չունեցող       4) միայն դրական  
           
 21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական
մակարդակ.
                  1բոր            3) ֆտոր                
                  2նեոն               4)հելիում 
                                  
22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
                           1երկրորդ                    2) հինգերորդ             
                          3) չորրորդ                             4երրորդ