четверг, 13 апреля 2017 г.

8.4 թեստ`Ջրածին`ինքնքստուգում

                                       8-րդ  դասարան
Թեմա`Ջրածին: Թթուներ: Աղեր:
1.     Արտահայտություններից  ո՞րն  է ոչ  թե  պարզ  նյութ  ջրածնի. այլ  ջրածին  տարրի  մասին.
ա) ջրածինն  ամենաթեթև  գազն  է
բ) ջրածինը  մտնում  է  թթուների  կազմի  մեջ
գ) ջրածինը  փոխազդում  է  թթվածնի  հետ
դ) ջրածինն  աստղերի  մթնոլորտի  հիմնական  բաղադրամասն  է
                                                                                      
2.Լաբորատոր  պայմաններում  ջրածին  կարող  են  ստանալ  որոշ  մետաղների  և  թթուների  փոխազդեցությունից:
Գրեք  այդպիսի  ռեակցիայի  հավասարման  մեկ  օրինակ:
                                                                             
3.Ինչպե՞ս  են  անվանում  երկու  ծավալ  ջրածին  ու  մեկ  ծավալ  թթվածին  խառնուրդը.
                         1)շմոլ                                         3) շառաչող  գազ
                        2) թունավոր  գազ                          4)  ջրագազ   
                                                                                                                         
 4.ա) Նշված  մետաղներից  ո՞րը  կփոխազդի  թթվի  հետ. առաջացնելով  ջրածին.
                1.Cu                   3.Ag
                2.Al                   4.Hg
բ) Գրեք  այդ  մետաղի  և   աղաթթվի  հետ  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը:
գ) նշեք  ռեակցիայի  տեսակը:
   5.Փակ  անոթում  պայթացրել  են  10գ  ջրածին  և  16գ  թթվածին:
         ա)Ո՞ր  գազն  է  մնացել  պայթունից  հետո.
                       1.ջրածին 
                       2. չի  մնացել  
                       3. թթվածին
                       4. երկուսն  էլ
     բ) Գրել  ռեակցիայի  հավասարումը:
     գ) Քանի  գրամ  ջուր  կստացվի:                                                                                              
                                                                                  
 6.Կալցիումի  ֆոսֆատի  բանաձևն  է.
                    1. Ca3P2
                   2. Ca3(PO4)2
                    3. CaHPO4
                    4. Ca(H2PO4)2
  7.Ոˆր ջրածնային միացության մեջ ` ջրածնի պարունակությունը ամենամեծը.
     1.H2S
     2.CH4
     3.NaHCO3
     4.HNO3
                                                                                      
 8.Ներքոբերյալ  նյութերից  առանձին  սյունակով  գրեք  հիմքերի,թթուների  և  աղերի  բանաձևերը  և  անվանեք. HNO3, PH3, CaBr2, Ba(OH)2,  N2O5, H2SO4, NaNO3, B2O3, CO2, H3PO4,NaOH, AlPO4, MgCO3, K2SO4, H2S, BaSO4, Zn(NO3)2:,HCl,KCl,Al(OH)3                                                                                      
հիմք
թթու
ազ  
 9.Հետևյալ  հավասարումներից   ո՞րն  է  տեղակալման  ռեակցիա.
                     1.2Al +3S=Al2S3
                     2.2HgO=2Hg+O2
                     3. Mg+2HCl=MgCl2+H2
             4. CaO+HCl= CaCl2+H2O
    10.Երկրագնդի կեղեվում ջրածինն առկա է՝
      1.միայն ազատ վիժակում
      2.միայն միացությունների ձևով
      3. և ազատ վիճակում ևմիացությունների ձևով
      4.բացակայում է                                                                
                                                                                               
   11. . Ինչպիսի ՞ քիմիական  կապեր  են  առկա  հետևյալ  միացություներում`H2 , CaH2.H2S -ում .
    1. իոնային,բևեռային  կովալենտ, ոչ  բևեռային  կովալենտ
   2. բևեռային  կովալենտ, իոնային, ոչ  բևեռային  կովալենտ
  3. ոչ  բևեռային  կովալենտ, իոնային , բևեռային  կովալենտ
   4.  միայն  իոնական   
12.Ավարտեք  ռեակցիայի  հավասարումները  ,  հավասարեցրեք  և  նշեք  ռեակցիաների  տեսակներըը,տեղադրեք և անվանեք նյութերը
      Fe2O+H2SO4 =
      Ba(OH)2   + H3PO4=
      Na +H2O=
      Al+H2SO4=
      Al+Cl2=


օքսիդ
թթու
հիմք
Աղ
13. Ջրածնի   1H, 2H, 3 իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                համապատասխանաբար  հավասար  են.
               1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 1, 2     
               2/ 0, 0, 1                             4/ 1, 1, 1
 14. Ոˆր \շարքում է գրված միայն թթուների բանաձևեր,գրել այդ թթուների անունները/
         1.KCl,H2SO4,NaOH,SO2
        2.H3PO4,Na2CO3,CO2,CaO
        3.K2O,BaCO3,HF,NaCl
        4.HCl,HNO3,H2SO4,H2CO3
15. Կազմեք կալցիումի (Ca) և ալյումինի(Al) առաջացած աղերը ստորև նշված թթվային մնացորդների հետև աբվանեք անիտրատ(NO3) – բսուլֆիտ` (SO32– գ) սուլֆատ` (SO42– դբրոմիդ` Br եֆոսֆատ` (PO4) 3- զ) սուլֆիդ` S2- 
                                                                                                
16. Անվանեք հետևյալ աղերը
     1) CuCl 2                                         2) Fe3(PO4)2
     3) FeSՕ4                                         4) Cu(NO3)2                                         
17.Կազմեք  հետևյալ աղերի բանաձևերը աերկաթի (II) սուլֆատ բ)մագնեզիումի կարբոնատ,գալյումինի ֆոսֆատ դկալիումի նիտրատ,դ)ալյումինի սուլֆատ
18.Հաստատեք   կամ հերքեք պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածին տարրի վերաբերյալ:
ա/ամենատարածված տարրն է երկրագնդի վրա
գ/մտնում է բոլոր թթուների բաղադրության մեջ:
դ/:օդից թեթև է
զ/ ստացվում է նատրիումի և ջրի փոխազդեցությունից
ե/ունի հոտ,համ
19.Կետերի տեղը տեղադրեք նյութերը,ռեակցիաները հավասարեցրեք և ընտրեք քանակաչափական գործակիցների գումարը հետևյալ ռեակցիաներում
ա/NaOH + ….→ Na2SO4 + H2O
բ/ Ca(OH)2 + H3PO4 →… + H2O
գ/ Al(OH)3 + H2SO4→ …+ H2O
Ընտրեք ճիշտ պատասխանը`
     1/ ա-12,բ-6,գ-6
     2/ա-4,բ-12,գ-6
     3/ա-6,բ-12,գ-12
    4/ա-6,բ10,գ-8
20. Թթուներից մեն ունի հետևյալ բաղցադրությունը` 2,44 % H, 39,02% S, 58,54 % O:Արտացեք այդ թթվի բանաձևտ:


0 comments:

Отправить комментарий