четверг, 13 апреля 2017 г.

7.4 թեստ`պարբերական համակարգ,ատոմի կասռուցվածք

)7.4 թեստ`պարբերական համակարգ,ատոմի կասռուցվածք
 1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.
       1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ
       2/ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ
       3/թթվածին, օզոն, ածխածին
       4/ազոտ, ցինկ, մարմար
                                                                                         
  2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.
       1/ազոտ, մեթան, հելիում
       2/քլոր, յոդ, բրոմ
       3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա
       4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ
                                                                                                                            3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.
        1/կերակրի  աղը
         2/արգոնը
         3/երկաթը
         4/թթվածինը
                                                                                                  
   4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`
     1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է
     2/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է
     3/պրոտոններից, էլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է
     4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է
                                                                                                  
 5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.
    1/պրոտոններ
    2/նեյտրոններ
    3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ
    4/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                                                  
                                                                                                                   6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանում  տարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածին,  ածխածին, ազոտ .
ա)         1.   C, P, N, O
             2.   P, O, C, N
             3.   O, N, C, P
             4.   N, O, P, C
 բ) Բնութագչեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում                պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               
   7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  է: Այդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.
             1/11                        3/13
             2/12                        4/14
.                                                                                                                                              
  8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները         
                                                          կոչվում  են.
                                                              1/փոքր  պարբերություններ
                                                              2/մեծ  պարբերություններ
                                                              3/խմբեր
       4/ենթախմբեր     
                                                                                          
9. Թվերի  2, 8, 5  շարքը  համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկի  հիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.
                  1/ալյումին
                  2/ֆոսֆոր
                  3/ազոտ
                     4/քլոր                                                                 
                                                                                         10 .Բնութագրեք  N   տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի`
                   1քիմիական  տարրի  նշանը…….
                   2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
                   3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
                 4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ
                                                   5դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
            6)  ատոմի բաղադրությունը                                                                             
            7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
           8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
           9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ


11. Որքա՞ն  է  16O  և 18O  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.
              1/16                                        3/18
              2/17                                        4/19
                                                                                           

12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.
              1/8  և  8                              2/7  և  7
              3/8  և  6                              4/8  և  7

     13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).
              1/ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է
              2.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է
              3/ԶԱՄ – ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 –ն  է
              4/ԶԱՄ – ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:
                                                                                                   
14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գ)  թվային  արժեքն  է.
            1/ 0,2                               3/ 6,02•1023
             2/ 22,4                            4/ 1,66•10-24

                                                                                                  
    15.Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                համապատասխանաբար  հավասար  են.
               1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1
               2/ 0, 1, 2                             4/ 1, 1, 1

   16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
             ա) նեյտրոնների թվի
             բ) պրոտոնների թվի
             գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
             դ) նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը.
                ա) 30
                բ) 32
                գ) 33
                դ) 34
 18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
               ա) կարգաթվի
               բ) խմբի համարի
               գ) պարբերության համարի
               դ) հարաբերական ատոմային զանգվածի
19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական
հատկությունները.
              ա) ուժեղանում են
              բ) թուլանում են
             գ) չեն փոփոխվում
             դ) կարող են և' ուժեղանալ, և' թուլանալ
 20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
              ա) միայն դրական
             բ) միայն լիցք չունեցող
             գ) դրական և բացասական լիցք չունեցող
             դ) դրական, բացասական և լիցք չունեցող
 21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական
մակարդակ.
                  ա) բոր
                  բ) հելիում
                  գ) ֆտոր
                  դ) նեոն
22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
                           ա) երկրորդ
                           բ) երրորդ
                          գ) չորրորդ

                          դ) հինգերորդ

0 comments:

Отправить комментарий