понедельник, 31 октября 2016 г.

Թեստ 2 -8

                                     Թեստ 2 -8
Թեմա՝՝Քիմիական ռեակցիաների տեսակները,քիմիական օրենքներ,պարզ և բարդ նյութերի դասակարգումը

 1. Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը՝ալյումինի սուլֆատ,,ցինկի նիտրատ,կալիումի կարբոնատ,,երկաթի(iii)քլորիդ,մագնեզիումի ֆոսֆատ,լիթիումի կարբոնատ
 2. Դասակարգել հետևյալ նյուերը՝օքսիդների,թթուների,հիմքերի,աղերի և անվանել                                      

K2O,Ba(OH)2,,AlPO4,Fe2O3,HNO3,H2SO4,NaOH,P2O5,H3PO4,Ca3(PO4)2,Cu(OH)2
 1. Օքսիդ
  Թթու
  Հիմք
  աղ

  3..Վերջացնել ռեակցիաները,հավասարեցնել,նշել տիպերը, դասակսարգել բոլոր նյութերը,անվանել                                        
     Mg+O2=                                                                                                                                           CaO+HCl=                                                                                                                                  
  Fe+CuCl2=                                                                                                                  
  Al+H2SO4=                                                                                                                                    Ba(OH)2+H3PO4=
  P+O2=                                                                                                                                               
  K +O2=

  BaO + H3PO4=
  Fe(OH)+ H3PO4 =
  Al2O3 +H2SO4=
  Ca + HNO3=
  Al + Cr2O3=
  Na +H2O=
  P2O+ H2O=
  Al(OH)3=
  օքսիդ
  թթու
  հիմք
  Աղ  4.Իրագործեք հետևյալ ռեակցիաների հավասարումները,նշեք տիպերը՝

     Са → СаО → Са (ОН)2 → КОН → КС1 → НС1 → ВаСl2→ АgС1
 2. 5
  гßí»°ù, û ù³ÝDZ գ և ÙáÉ»ÏáõÉÇ ¿ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ. ³) 0,2 ÙáÉ ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃá, µ) 0,05 ÙáÉ Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ ûùëǹÁ, ·) 0,8 ÙáÉ կալիումի սուլֆատը:  
  6.гßí»°ù, û ù³ÝDZմոլ և մոլեկուլ է համապատասխանում
  ³) 
  60գ նատրիումի հիդրօքսիդը,
  µ) 240գ մագնեզիումի սուլֆատը:

0 comments:

Отправить комментарий