понедельник, 29 августа 2016 г.

Դաս 5.Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝փոխանակման

Դաս 5.Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝փոխանակման
   
 Գործնական ածխատանք`Չեզոքացման ռեակցիա`հիմքերի և թթուների փոխազդեցությունը                                                 
Սարքավորումներ`փորձանոթներ
Ազդանյութեր`նատրիումի հիդրօքսիդ`NaOH,աղաթթու`HCl,ֆենոլֆտալեին
Փորձ 4.
Փորձանոթի մեջ լցրեք ձագարի միջոցով3-4մլ նատրիումի հիդրօքսիդ,վրան ավելացրեք մի քանի կաթիլ ֆենոլֆտալեին;Լուծույթըստանում է մորու գույն և վրան ձագարի միջոցով ավելացրեք աղաթթումինրև գուբազրկվելը;
NaOH+HCl=NaCl+H2O
Առաջադրանքներ՝՝ Գրել բոլոր ռեակցիաների հավասարումները:
 1. Վերջացրել ռեակցիաներըհավասարեցրելնշեք տիպերընյութերը տեղադրել աղյուսակում և անվանել՝

 2.            Zn +O2=
             MgO + H3PO4=                                                                                                                                                            Al(OH)+ H3PO4 =                                                                                                                        
           CaO + HNO3=
           Al + Cr2O3=
           Ca+H2O=
           P2O+ H2O=
           Al(OH)3=
  օքսիդ
  թթու
  հիմք
  Աղ
  Fe2O3 +H2SO4=
    
                                                                                                                                           

 • Հաշվել  հետևյալ նյութում՝ Al2(SO4)3

1.        Mr-հարաբերական մոլեկուլային զանգված                                                               
2    Տարրերի զանգվածային բաժիները (%)-ով:
3.       Տարրերի  զանգվածային հարաբերությունները 
4. Հաշվել այդ նյութի 0,5 մոլի զանգվածը(m) և մոլեկուլների թիվը(N):

5. Հաշվել 132գ ածխաթթու գազի նյութի քանակը(n) և մոլեկուլների թիվը(N):
Դաս 12 սովորել իմ փաթեթից,սովորել էջ 21-50, վարժ.24,30,,36

0 comments:

Отправить комментарий