понедельник, 29 августа 2016 г.

Դաս 4. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝տեղակալման
Գործնական  աշխատանք`
Տեղակալման ռեակցիա՝ երկաթի և պղնձի քլորիդի միջև,փոխանակման ռեակցիա

Փորձ3
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներմեխթել,լուցկիձագար:
ԱզդանյութերՄեխպղնձի(IIսուլֆատի (CuCl2կապույտ  փոշիջուր
Գդալիկով  ավելացրեք  մի  պտղունձ  պղնձի(II) քլորիդ, խառնեք  ապակյա  ձողիկով  և  ստացված  կապույտ  լուծույթի  մեջ  իջեցրեք  թելով  կապված  մեխըՄի  առ  ժամանակ  հետո  մեխը  կարմրում  է:
Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումընշեք  ռեակցիայի  հատկանիշները:
1                               CuCl2+Fe=FeCl2+Cu
  Առաջադրանքներ`
Հետևյալ ռեակցիաների հավասարումները հավասարեցնել,նշել տիպերը                                                                                                                                                      Cu + … =CuO
Fe(OH)2→ FeO+..
  Zn + … = ZnCl2                                     
 HgO = …+ O2                                        
Cr2O3 → Cr  + O2                                                                 
 KJ + Cl2→ KJ + Cl2                  
 Na2O + H2O= NaOH              
H2CO3 → CO2 + H2O               
Zn + HCl → ZnCl2+ H2      
Fe + O2→ Fe2O3             
 NaNO3→ NaNO2+ O2      
                                  
                                                                                                                                                                  
Տնային   `սովորել`էջ 36-46,վասրժ. էջ 41,46

0 comments:

Отправить комментарий