понедельник, 27 июня 2016 г.

Դաս 2

Դաս 1
8-դասարան
Տարեկան  ընդամենը  34 ժամ
Թեմա 8-1. 7-րդ   դասարանի   քիմիայի   դասընթացի հիմնական  բաժինների  կրկնողություն:( 4ժամ):
Դաս1. Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը::1.09-4.09 սեպտեմբեր:
<<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
 • Տարերի առաջին դասակարգումը
 • Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը
 • Ինչ է պարբերությունը և նրա նշանակությունը
 • Ինչ է խումբը և ենթախումբը
Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.

 1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
 2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
 3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
 4. ատոմի բաղադրությունը …. 
 5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
 6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
 7. ատոմի կառուցվածքը….
 8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
 9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում
 10. Տնային առաջադրանքներ  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……,
 11. Բնութագրել՝՝՝N 25,34,14,16 տարրերւ:
     Դաս 2.Կրկնողություն 7.09-11.09 սեպտեմբեր:
              Քննարկվող հարցեր՝
 1. Ինչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութեր
 2. Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ)
 3. Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ (կառուցվածքը,բաղադրությունը)
 4. Պարբերական համակարգ՝
Գործնական աշխատանք՝Սեղանի վրա դրված նյութերը տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը՝


 Պարզ նյութեր
 Բարդ նյութեր
՝
 1. Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ ՝ 
  1. Ինչ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝՝ w,զանգվածային հարաբերությունները:          
         1. Տնային աշխատանք՝Զեր ցամկությամբ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրել դրանց բանաձևերը և կատարել հետևյալ հաշվարկները                                                 
   ա)Գրել նյութի բանաձևը  և անվանեք
   բ)  Ո՞ր դասին  է  պատկանում……..
   գ) Հածվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը`Mr
   դ) Որոշել տարրերի զանգվածային բաինները
             1. %-ով արտահայտված
   ե) Որոշել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները:
    զ) Նշեք կապերի տեսակները այդ մոլեկուլում
     
 Դաս 3.Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության::14-19 սեպտեմբեր                                     1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.

Աղյուսակ1..
  2.


Քիմիական կապի տեսակները:
Քննարկվող հարցեր՝

 1. Որն է կովալենտային կապը և նրա տեսակները`ոչբևեռային և բևեռային
 2. Իոնային կապ
 3. Մետաղական կապ
 4. Ջրածնական կապ                                                                                                 Ð³ñó»ñ ÇÝùݳëïáõ·Ù³Ý ѳٳñ.                                                                   1. гÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÝ áõ áã µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÁ:                                                                                      2. ¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óñ»°ù áõ å³ñ½³µ³Ý»°ù ýïáñ³çñ³ÍÝÇ (HF) ÙáÉ»ÏáõÉÇ ³é³ç³óáõÙÁ:                                                                                    3. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. NaF, Cl2, KBr, HBr, H2, MgCl2, F2                         4. ä³ïÏ»ñ»°ù ϳå»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáõÙ. HJ Br2 NH3 N2 SO2                                                                                                5. Ð³ÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù ÇáݳÛÇÝ Ï³åÁ:                                                           6. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ÇáݳÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. HF, LiCl, J2, Fe, CO, KF, NO2                                         7. ä³ïÏ»ñ»°ù ïñí³Í ÇáÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ß»ñï»ñÝ áõ ³Û¹ ÇáÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇ ¹»åùáõÙ ³Ýí³Ý»°ù ³ïáÙáõÙ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ µ³ßËٳٵ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÇÝ»ñï ·³½Á. K+, F−, Be2+, P3−                                            8. ¶ñ»°ù ³ÛÝ ÇáݳÛÇÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÓևñÁ, áñáÝù ϳ½Ùí³Í »Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ïևÛ³É ½áõÛ·»ñÇó. ³) Mg2+ և F− µ) Al3+ և S2− ·) Cu2+ և (NO3) − ¹) Fe3+ և (SO4) 2−                                                                                  Լրացուցիչ առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)                                1. Հիմնականում ինչպե՞ս է որոշվում տարրի բարձրագույն օքսիդացման աստիճանը. 1) պարբերական համակարգում խմբի համարով 2) տարրի ատոմում էներգիական մակարդակների թվով 3) պարբերության համարով 4) կարգաթվով                                                                                                      2. Քիմիական տարրը ջրածնային միացությունում ցուցաբերում է (- 2) օքսիդացման աստիճան: Տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 8 2 2) 2 8 6 3) 2 8 5           4) 2 8 8 1                                                                                                      3. Քիմիական տարրը քլորի հետ առաջացնում է RCl իոնական միացությունը: Այդ տարրի ,ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 5 2) 2 8 1 3) 2 8 4 4) 2 5                                                                                                                                             4. Քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը բարձրագույն օքսիդում (+3) է: Այդ տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 1 2) 2 4 8 3) 2 8 3 4) 2 8 8 1                   5. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի օքսիդացման աստիճանը կարող է ունենալ և՛ դրական, և՛ բացասական արժեք. 1) արգոն 2) ֆտոր 3) բրոմ 4) երկաթ                                                                                                                                       6. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl, HCl 2) CO2 CaO 3) CH3Cl, NaH 4) SO2, NO2                                                                                                                                                                7. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է                                                                                                                                                                                              8.Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2                                                                                                                     9.Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար. 1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային 2) իոնային, կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային 3) կովալենտ բևեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բևեռային 4) կովալենտ ոչ բևեռային, կովալենտ բևեռային, իոնային                                                       10. Իր բաղադրությունում 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը հավասար է. 1) 2 + 2) 3 + 3) 3 – 4) 2     
 Դաս 4.Գործնական   աշխատանք`Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի:        22-25 սեպտեմբեր:
Տվյալ նյութերը`
 1. Սննդի սոդա`NaHCO3, 3. քացախ`CH3COOH (քացախաթթու), 4. խմելու սպիրտ` C2H5OH, 5.

 1. գլյուկոզ`C6H12O6, 6. շաքար` C12H22O11, 7. յոդ` J2, 8. կավիճ`CaCO3, 9. հանգած կիր` Ca(OH)2:  
բնութագրեք հետևյալ սխեմայի                             
ա) նյութի անվանումը,                                                                                                                    
բ)  նյութի որակական բաղադրությունը. ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,                                                                                                                                         
գ)  նյութի քանակական բաղադրությունը,քա՞նի ատոմ  ամեն տարրից մտնում է նյութի մոլեկուլի  կազմի մեջ                                                                                                                   
դ) նյութի քանակական բաղադրությունը, ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը 
միացած                                                                                                           
ե նյութի քանակական բաղադրությունը, հաշվել մոլեկուլային զանգվածը ,

զնյութի քանակական բաղադրությունը,հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները:     

Դաս 5. Գործնական   աշխատանք`Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները     (միացման  ռեակցիաներ`  մագնեզիումի  այրումը,  պղնձի  օքսիդացումը   տաքացնելիս,քայքայման` մալախիտի  քայքայումը):
 Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2-ը:               
Միացման  ռեակցիաներ`                 Փորձ 1.  Մետաղների (մագնեզիումիպղնձիփոխազդեցությունը  թթվածնի  հետ:      Մագնեզիումի  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի  հետ:

 1. Mg->MgO->Mg(OH)2
  Սարքավորումներ`Սպիրտայրոցլուցկիհալքանոթի  աքցանբաժակ
  Ազդանյութեր`մագնեզիումպղինձջուրհայտանյութեր[
  Մագնեզիումի  ժապավենը  հալքանոթի  աքցանով  սեղմեք  և  այրեք  սպիրտայրոցի  բոցի  վրա:                     Փորձ 2.  Ստացվող  նյութը  լցրեք  ջրի  մեջԻնչպե՞ս  կարելի  է ապացուցել  հիմքի  առաջացումը:
  Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիաների  հատկանիշներըՈ՞ր  նյութերն  են  կոչվում  հայտանյութեր:                             Փորձ 3Այժմ  սպիրտայրոցի  բոցում  տաքացրեք  կարմրավուն  պղնձե  թիթեղը:
   Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:
  Քայքայման  ռեակցիաներ`
  Փորձ 1 Մալաքիտի  ջերմային  քայքայումը:
  Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթսպիրտայրոցլուցկիգազատար  խողովակ  ունեցող  խցանբաժակ
  Ազդանյութեր`Մաքաքիթի (CuOH)2CO3
  Փորձանոթը  հորիզոնական  դիրքով  ամրացրեք  լաբորատոր  կալանի  թաթինԳազատար  խողովակի  ծայրն  իջեցրեք  կրաջուր  պարունակող  բաժակի  մեջ  ու  մալաքիթը  տաքացրեքԿանաչ  փոշին  վերածվում  է  սև  փոշուիսկ  փորձանոթի  պատերին  ջրի  կաթիլներ  են  հայտնվումԳազատար  խողովակից   դուրս  եկող  գազը  պղտորում  է  կրաջուրը , ինչը  հաստատում  է , որ   քայքայումից  անջատվում է ածխաթթու գազ:                                          Առաջադրանքներ  Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք բոլոր քիմիական  ռեակցիաների   հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:                                      Տնային   `սովորել`էջ 12-14,վասրժ. էջ 14                      
   Դաս 6. Գործնական  աշխատանք`
Տեղակալման ռեակցիա՝ երկաթի և պղնձի սուլֆատի միջև,փոխանակման ռեակցիա՝՝ պղնձի օքսիդի և աղաթթվի միջև և չեզոքացման՝ նատրիումի հիդրօքսիդի և  աղաթթվի միջև: Հոկտեմբերի 5-9-ը
Տեղակալման  ռեակցիաներ`
 Պղնձի(IIսուլֆատի  փոխազդեցությունը  երկաթի  հետցինկի  փոխազդեցությունը  աղաթթվի(
Փորձ1Փորձանոթի  ¼ մասը  լցրեք  HCl)լուծույթի  հետ
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներմեխթել,լուցկիձագար:
ԱզդանյութերՄեխպղնձի(IIսուլֆատի (CuSO4կապույտ  փոշիջուրցինկի(Zn)  կտորներաղաթթվի  (HClլուծույթ,սոդայի լուծույթ,նատրումի հիդրօքսիդ:
ջուրգդալիկով  ավելացրեք  մի  պտղունձ  պղնձի(IIսուլֆատխառնեք  ապակյա  ձողիկով  և  ստացված  կապույտ  լուծույթի  մեջ  իջեցրեք  թելով  կապված  մեխըՄի  առ  ժամանակ  հետո  մեխը  կարմրում  է:
Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումընշեք  ռեակցիայի  հատկանիշները:
Փորձ2.Փորձանոթի  մեջ  գցեք 4  հատ  ցինկի  կտորներվրան  զգուշությամբ   ձագարի  միջոցով  ավելացրեք  աղաթթվի  լուծույթ  փորձանոթի  ¼ մասովԻ՞նչ  նկատեցիք:Անջատվող  գազը  ստուգեք  այրվող  լուցկու  միջոցովԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները:
  Առաջադրանքներ`                                                                                               Ð»ïևÛ³É é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñáõÙ Ï»ï»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»°ù ѳٳå³ï³ëË³Ý ÝÛáõûñÇ µ³Ý³Óև»ñÝ áõ ѳí³ë³ñ»óñ»°ù: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ áñáß»°ù 黳ÏódzÛÇ ï»ë³ÏÁ.                                                                                                                                Cu + … → CuO                                                                                                             Fe(OH)2→ FeO + …                                                                                                             Zn + … → ZnCl2                                                                                                                  HgO → … + O2                                                                                                          лïևÛ³ÉÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ÙdzÛÝ ù³Ûù³ÛÙ³Ý é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñÝ áõ ¹ñ³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñ»°ù ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ.                                                                                          Cr2O3 → Cr + O2                                                                                                                  KJ + Cl2→ KJ + Cl2                                                                                                              Na2O + H2O → NaOH                                                                                             H2CO3 → CO2 + H2O                                                                                         лïևÛ³ÉÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ÙdzÛÝ ÙdzóÙ³Ý é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñÝ áõ ¹ñ³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñ»°ù ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ.                                                                                               Zn + HCl → ZnCl2+ H2                                                                                                       Fe + O2→ Fe2O3                                                                                                                 BaO + H2O → Ba(OH)2                                                                                               NaNO3→ NaNO2+ O2                                                                                                                                                                        
Տնային   `սովորել`էջ 15-18,վասրժ. էջ 18      

Դաս 7. Գործնական ածխատանք`Փոխանակման  ռեակցիաներ Պարզագույն հաշվարկներ քիմիական հավասարումներով:                                                      հոկտեմբերի 12-16-ը
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներսպիրտայրոցլուցկի
Ազդանյութեր`մագնեզիումի  օքսիդաղաթթու, սոդայի  լուծույթ,
Փորձ1.Մագնեզիումի  այրումից  ստացված  մագնեզիումի  օքսիդը  լցրեք  փորձանոթի  մեջվրան  ձագարի  միջոցով զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու  փորձանոթի  ¼  մասովԻ՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը:
Փորձ2.Փորձանոթի ¼ չափով  մեջ  լցրեք  սոդայի  լուծույթ  վրան  ձագարի  միջոցով  զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու : Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը: Քիմիական հավասարումներ:Քիմիական ռեակցիաների տեսակները`միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման:  Քիմիական   ռեակցիաների  սկսվելու և ընթանալու պայմանները:Ջերմաանջատիչ և ջերմակլանիչ ռեակցիաներ:                                                                                                                                                                                                          
Դաս 30.Մայիսի 18-22-ը   Ջուրը լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ
 Դաս 29.Մայիսի 18-22-ը Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումըլուծույթի պատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնովմոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը:
Դաս 28.Մայիսի 11-15-ը Նախագիծ՝ 
Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ
·       Ջրի աղտոտման պատճառները և պայքարը դրանց դեմ
·         Խմելու ջրի համամոլորակային հիմնախնդիրը
·         Սևանա լճի հիմնախնդիրները
·         Ջրի մաքրումը                                                                                                             
           Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
       Առաջադրանքներ` 
    1. Քանի± գրամ ջուր կառաջանա 4 մոլջրածնի և 2 մոլ թթվածնի փոխազդեցությունից:  Պատ՝.ª 72 գ H2O:
   2.Լույսի ազդեցությամբ քլորը միանում է ջրածնին ՝ քլորաջրածին առաջացնելով:Քանի ± գրամ քլոր կպահանջվի 36,5գ քլորաջրածին ստանալու համար:   Պատ.ª 0,5 ÙáÉ Cl2:
 3.Քանի± գրամ սնդիկ կստացվի տաքացրած սնդիկի (IIօքսիդի և 0,2 մոլ çրածնի փոխազդեցությունիցց:Պատէ.ª40,2 · Hg:
4. 4..Վերջացնել ռեակցիաները,հավասարեցնել,նշել տիպերը և անվանել բոլոր նյութերը:
              Al2O3 + H2SO=
              Ca(OH)2 + H3PO4 =
              Mg + H3PO4 =
              K + H2O =
              Ba)OH)2 + HCl =
              Al + HCl =
 Դաս 27.Մայիսի 11-15-ը Լաբորատոր փորձերՋրի քիմիական հատկությունները` փոխազդեցությունը ալկալիական մետաղների հետ,հիմնային և թթվային օքսիդների հետ::
Դաս 26.Մայիսի 4-8-ը 
      Ջրածինը և տիեզերքը
·         Ջրածնի կիրառումը մետաղների արտադրության մեջ,պայթուցիկ նյութերի ստացման համար
·         Ջրածինը թթուների բաղադրիչ մասը
·         Բնական և անօրգանական թթուների հատկությունները
·         Թթվային անձրևներ
·         Աղեր, աղերը կենցաղում
·         Միներալներ,կիսա և թանգարժեք քարեր
Ավոգադրոյի օրենքը գազային նյութերի համար
Դաս 25.Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով::Մայիսի 4-8-ը
Դաս 24.Ապրիլի 27-30-ը
Նախագիծ Ջրածնի թեմաները
·         Ջրածնի անձնագրի ստեղծումը
·         Ջրածնի իզոտոպները,ծանր ջուր,ջրածնային ռումբի մասին
·         Ջրածնի ստացումը,հայտնագործումը
·         Ջրածնի հատկությունները
·        
Դաս 23.Ապրիլի 27-30-ը Լաբորատոր  փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից,  ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով:
Դաս 22.Թթվածնի առաջացրած պարզ և բարդ նյութերը---Ապրիլի 20-22-ը

Թթվածնի քիմիական հատկությունները
Թթվածնի ստացումը արդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
Թթվածնի կիրառումը: 
Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտման պատճառները, օդային ավազանի պահպանումը
Առաջադրանքներ. վարճ.`էջ 32,38, 44
 1. Քանի± գրամ պղնձի (II) օքսիդ (CuO)կառաջանա  32 գթթվածնի (O2) և 64 գ պղնձի (Cu) փոխազդեցությունից: Պատ.ª 80 գ CuO:
2. Հաշվեք կալցիումի (Ca) այն քանակը (մոլ), որը կարող է փոխազդել 0,5 մոլ թթվածնի (O2) հետ:Որքա±ն է ստացված օքսիդի զանգվածը: Պատ.ª 1 մոլ Ca, 56 գCaO:
3. Հաշվի առնելով,որ օդում թթվածնի (O2պարունակությունը 23% ¿ (ըստ զանգվածի), հաշվեք ածխածնի (C) այն քանակը,որը կարող է փոխազդել  1 կգ օդի հետ (ընդունեք,որ այդ փոխազդեցությունից միայն ածխաթթու գազ` CO2, է առաջանում): Պատ.ª 7,19 մոլ C:
4. Որքա±ն ¿ 3,01  1023 մոլեկուլ թթվածնի զանգվածը: Պատ.ª 16 գ O2:
 Դաս 21.Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում և թթվածնի հատկությունները: Ապրիլի 20-22-ը
Փորձ 2.Թթվածնի  ստացումը  ջրածնի  պերօոսիդի     
            կատալիտիկ  քայքայումից
              2H2O2    =   2H2O+O2                   katalizator  MnO2
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`ջրածնի  պերօքսիդ, մանգանի  օքսիդ(IV)
Կոլբի  մեջ  գդալիքի  միջոցով   լցնում  ենք  քիչ  քանակությամբ  մանգանի  օքսիդ(IV)  և բաժանիչ  ձագարի  միջոցով  կաթիլներով  ավելացնում  ենք  ջրածնի  պերօքսիդը: Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

Փորձ 3. Թթվածնի  ստացումը  ջրի  էլեկտրոլիզի  միջոցով
2H2O =2H+ O2
Սարքի  մեջ  ջուր  լցնենք  և  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանք  անցկացնենք : Քիչ  անց` U-ձև  խողովակի  երկու  ճկափողում  հավաքվում  են  գազերորոնց  ծավալները  տարբեր  ենԽողովակներից  մեկում  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  էՃշտելու  նպատակովթե  ի՞նչ  գազեր  են  առաջացելառկայծող  մարխը  մոտեցնենք  քիչ  ծավալով  գազին  ու  փականը  բացենքՄարխը  բռնկվում  էԴա  վկայում  էոր  տվյալ  գազը  թթվածինն  էԱյնուհետև երկրորդ  խողովակինորտեղ  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  էայրվող  մարխը  մոտեցնենք  ու  փականը  բացենքԱյս  դեպքում  բռնկվում  է  գազը  և  յուրահատուկ  շառաչյունով  այրվումՆշանակում  է  երկրորդ  գազը  ջրածինն  է:
Օդի  բաղադրությունը`   
 1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2)
  4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)

 1% -Ածխաթթու գազ  (CO2),ջրային գոլորշիներ (H2O), ազնիվ գազեր ( He,Ne,Ar,Kr,Xe)
Դաս 20. Թթվածինը համար մեր տարրը երկրագնդի վրա:Ապրիլի 13-18-ը
Թթվածնի անձնագրի կազմումը`
 Թթվածնի տարածումը բնության մեջՕդի բաղադրությունը
Թթվածնի ֆիզիկական հատկությունները Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը-------O
Քիմիական բանաձևը---O2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar-------16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-------32
Իզոտոպները---16O,17O,18O
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը---8,2,6
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը---
Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը-----
Առաջադրանքներ. վարճ.`էջ 32,38, 44
Դաս 19.Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում և թթվածնի հատկությունները:Ապրիլի 13-18-ը
Փորձ  1.  Թթվածնի  ստացման  եղանակները  լաբորատորիայումթթվածնի  ֆիզիկական  և  քիմիական  հատկությունները:
Թթվածնի  ստացումը  կալիումի  պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներ,կոլբսպիրտայրոցլուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`կալիումի  պերմանգանատը KMnO4
Փորձանոթի  1/5  մասի  մեջ  լցնում  ենք  կալիումի  պերմանգանատփակում  խցանով,որի  մեջ  անց  է  կացված  գազատար  խողովակ:Հավաքում  ենք  թթվածինը  երկու  եղանակներով  օդը  դուրս  մղելով:Ի՞նչ  ֆիզիկական  հատկությունների  հիման  վրա  է  թթվածնի  հավաքումը:Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

            2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2


  Դաս 18. Թթվածինը համար մեր տարրը երկրագնդի վրա:Ապրիլի 7-11-ը
 Դաս 17.Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում և թթվածնի հատկությունները:Ապրիլի 7-11-ը:
https://drive.google.com/file/d/0BxVb-JUeobLSRmRGTTliYmRiUlE/edit
 Դաս 16 Նախագիծ.Թթվածինը համար մեր տարրը երկրագնդի վրա:Մարտի 30-ապրիլի 3-ը: Թեմաները

·         Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը
·         Օդի բաղադրությունը
·         Թթվածնի ամենակարևոր հատկությունների մասին(շնչառություն,այրում)
·         Թթվածնի հայտնագործումը
·         Թթվածնի անձնագրի կազմումը
·         Թթվածնի ստացումը արդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
·         Թթվածնի հատկությունները
·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
·         Օզոն, օզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
·         Ազոտի մասին
·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտման պատճառները, օդային ավազանի պահպանումը
·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա
Դաս 15.Լաբորատոր փորձ `օդի  բաղադրութան որոշումը:Մարտի 30-ապրիլի 3-ը:
Դաս 14.Ամփոփում և գիտելիքի ստուգում:Մարտի 16-20-ը :                                                         Թեմաները`

 1. Ինչ է ատոմը,ատոմի կառուցվածք
 2. Պարբերական համակարգ,բնութագրել հետևյալ տարրը՝
 3. Քիմիական կապի տեսակները:Որոշել քիմիական կապի տեսակները հետևյալ նյութերում՝
  H2, HF, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, KCl, Mg
 4. Օքսիդներ, թթուներ,հիմքեր, աղեր
 5. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները`միացման,տեղակալման,քայքայման,փոխանակման:                                
 6. Վերջացրել ռեակցիաներըհավասարեցրելնշեք տիպերընյութերը տեղադրել աղյուսակում և անվանել՝

 7. Zn +O2=
  MgO + H3PO4=                                                                                                                     Al(OH)+ H3PO4 =                                                                                                                        Fe2O3 +H2SO4=
  CaO + HNO3=
  Al + Cr2O3=
  Ca+H2O=
  P2O+ H2O=
  Al(OH)3=                                                                                                                                           
  օքսիդ
  թթու
  հիմք
  Աղ
 • Հաշվել  հետևյալ նյութում՝ Al2(SO4)3

1.        Mr-հարաբերական մոլեկուլային զանգված                                                               
2    Տարրերի զանգվածային բաժիները (%)-ով:
3.       Տարրերի  զանգվածային հարաբերությունները 
4. Հաշվել այդ նյութի 0,5 մոլի զանգվածը(m) և մոլեկուլների թիվը(N):
5. Հաշվել 132գ ածխաթթու գազի նյութի քանակը(n) և մոլեկուլների թիվը(N):
Դաս 13.Գործնական աշխատանք:Հաշվարկներ նյութի քանակ,մոլային զանգված թեմայի վերաբերյալ: Մարտի 16-20-ը
Դաս 12 Փոխանակման ռեակցիաներ::Նյութի քանակ` մոլ,մոլային զանգված: Մարտի 9-13-ը                                                     
  Առաջադրանքներ` 

 • ƱÝã ÝÛáõóù³Ý³ÏÇ ¿ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ. ³) ýïáñÇ 4,214  1023  ատոմները, µ) µñáÙÇ 4,816  1023  մոլեկուլները:                                                                                                            
 • . гßí»°ù, û ù³ÝDZ ÙáÉ»ÏáõÉÇ ¿ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ. ³) 0,2 ÙáÉ ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõÝ, µ) 0,05 ÙáÉ Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ ûùëǹÁ, ·) 0,8 ÙáÉ ùÉáñ³çñ³ÍÇÝÁ:                                                                
 •   Èñ³óñ»°ù µ³ó ÃáÕÝí³Í µ³é»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. ³) 0,5 ÙáÉ ÃÃí³ÍÝÇ ³ïáÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ 3,01  1023 … ÃÃí³ÍÇÝ: µ) 1 ÙáÉ çñ³ÍÝÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ 6,021023 … 
 • Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը՝ մագնեզիումի նիտրատ,ալյումինի սուլֆատ,կալիումի քլորիդ,բարիումի կարբոնաը,կալցիումի ֆոսֆատ,լիթիումի կարբոնատ:
 • Վերջացրեք ռեակցիաներըհավասարեցրեքնշեք տիպերընյութերը տեղադրեք աղյուսակում և անվանել՝


K +O2=
BaO + H3PO4=
Fe(OH)+ H3PO4 =
Al2O3 +H2SO4=
Ca + HNO3=
Al + Cr2O3=
Na +H2O=
P2O+ H2O=
Al(OH)3=
օքսիդ
թթու
հիմք
Աղ
 • Հաշվել  հետևյալ նյութերում՝ K2SO4Al2O3,Ba(NO3)2

1.        Mr-հարաբերական մոլեկուլային զանգված                                                                Տարրերի զանգվածային հարաբերությունները
2    Տարրերի զանգվածային բաժիները (%)-ով:
3.       Տարրերի  զանգվածային հարաբերությունները 

Դաս 11 Մարտի 9-13-ըԳործնական ածխատանք`Փոխանակման  ռեակցիաներ`
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներսպիրտայրոցլուցկի
Ազդանյութեր`մագնեզիումի  օքսիդաղաթթու, սոդայի  լուծույթ,
Փորձ1.Մագնեզիումի  այրումից  ստացված  մագնեզիումի  օքսիդը  լցրեք  փորձանոթի  մեջվրան  ձագարի  միջոցով զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու  փորձանոթի  ¼  մասովԻ՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը:
Փորձ2.Փորձանոթի  ¼ չափով  մեջ  լցրեք  սոդայի  լուծույթ  վրան  ձագարի  միջոցով  զգուշությամբ  ավելացրեք  աղաթթու : Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  ռեակցիայի  հավասարումը: 
Դաս 10 Նյութի քանակ` մոլ,մոլային զանգված:Մարտի 2-6-ը
Քննարկվող հարցեր`

 1. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները`միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման:
 2. Նյութի քանակ,նյութի մոլային զանգված:                                                 Առաջադրանքներ`                                                                                                     1,êïáñ¨ ³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó á±ñÝ ¿ ×Çßï (å³ï³ë˳ÝÁ ÑÇÙݳíáñ»°ù). ³)س·Ý»½ÇáõÙÇ ûùëÇ¹Ç ÙáɳÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ѳí³ë³ñ ¿ 40 ½.³.Ù.: µ) س·Ý»½ÇáõÙÇ ûùëÇ¹Ç ÙáɳÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ѳí³ë³ñ ¿ 40 ·/ÙáÉ: ·) س·Ý»½ÇáõÙÇ ûùëÇ¹Ç ÙáɳÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ ѳí³ë³ñ 40·                                                                                   2. ÆÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ ѳßí»É ÙáÉ»ÏáõÉÇ Çñ³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÁ:                      3. ø³ÝDZ ÙáÉ ¿. ³) 40 · åÕÝÓÇ (II) ûùëǹÁ (CuO), µ) 60 ·             ϳÉóÇáõÙÇ Ï³ñµáݳïÁ (CaCO3), ·) 3,4 · ³ÙáÝdzÏÁ (NH3):                         4. ƱÝã ½³Ý·í³Í áõÝÇ. ³) 0,3 ÙáÉ ýáëýáñÇ (V) ûùëǹÁ (P2O5), µ) 2,5 ÙáÉ Ý³ïñÇáõÙÇ ýïáñǹÁ (NaF), ·) 4 ÙáÉ Ï³ÉÇáõÙÇ ëáõÉý³ïÁ (K2SO4):       5. гßí»°ù ëïáñ¨ Ãí³ñÏí³Í ÝÛáõûñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÇ µ³ó³ñÓ³Ï ½³Ý·í³ÍÁ. Al2O3, H2SO4, CaF2, CO 


  1. Թեմա 8-2.Քիմիականռե ռեակցիաներ: Նյութի քանակ՝ մոլ:(4ժամ):    Փետրվարի 16-20-ը 
   Դաս 6.Քիմիական բանաձև,քիմիական ռեակցիաների տեսակները:
   Քննարկվող հարցերը՝

   1. Ինչ է քիմիական բանաձևը՝
   2. Կարդացե'ք առօրյայում ձեզ հանդիպող նյութերի բանաձևերը. 1.կերակրի աղ `NaCI, 2. 
    բ)  նյութի որակական բաղադրությունը. ո՞ր տարրերի ատոմներից է կազմված տվյալ նյութը,
    գ)  նյութի քանակական բաղադրությունը,քա՞նի ատոմ  ամեն տարրից մտնում է նյութի մոլեկուլի  կազմի մեջ,
    դ) նյութի քանակական բաղադրությունը, ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ են տարրերը
    միացած:
    ե նյութի քանակական բաղադրությունը, հաշվել մոլեկուլային զանգվածը ,
    զնյութի քանակական բաղադրությունը,հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները:
    Համապատասխան քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկություննե՛ր տվեք:
                                                                                                                                                             
                  
    1.            2. ¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óñ»°ù áõ å³ñ½³µ³Ý»°ù ýïáñ³çñ³ÍÝÇ (HF) ÙáÉ»ÏáõÉÇ ³é³ç³óáõÙÁ:                                                                           3. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. NaF, Cl2, KBr, HBr, H2, MgCl2, F2                        4. ä³ïÏ»ñ»°ù ϳå»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáõÙ. HJ Br2 NH3 N2 SO2                                                                                                5. Ð³ÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù ÇáݳÛÇÝ Ï³åÁ:                                                      6. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ÇáݳÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. HF, LiCl, J2, Fe, CO, KF, NO2                                        7. ä³ïÏ»ñ»°ù ïñí³Í ÇáÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ß»ñï»ñÝ áõ ³Û¹ ÇáÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇ ¹»åùáõÙ ³Ýí³Ý»°ù ³ïáÙáõÙ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ µ³ßËٳٵ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÇÝ»ñï ·³½Á. K+, F−, Be2+, P3−                                 8. ¶ñ»°ù ³ÛÝ ÇáݳÛÇÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÓևñÁ, áñáÝù ϳ½Ùí³Í »Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ïևÛ³É ½áõÛ·»ñÇó. ³) Mg2+ և F− µ) Al3+ և S2− ·) Cu2+ և (NO3) − ¹) Fe3+ և (SO4) 2−                                                  Լրացուցիչ առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)                                1. Հիմնականում ինչպե՞ս է որոշվում տարրի բարձրագույն օքսիդացման աստիճանը. 1) պարբերական համակարգում խմբի համարով 2) տարրի ատոմում էներգիական մակարդակների թվով 3) պարբերության համարով 4) կարգաթվով                                                       2. Քիմիական տարրը ջրածնային միացությունում ցուցաբերում է (- 2) օքսիդացման աստիճան: Տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 8 2 2) 2 8 6 3) 2 8 5           4) 2 8 8 1                                                                                      3. Քիմիական տարրը քլորի հետ առաջացնում է RCl իոնական միացությունը: Այդ տարրի ,ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 5 2) 2 8 1 3) 2 8 4 4) 2 5                                                                                                       4. Քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը բարձրագույն օքսիդում (+3) է: Այդ տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 1 2) 2 4 8 3) 2 8 3 4) 2 8 8 1             5. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի օքսիդացման աստիճանը կարող է ունենալ և՛ դրական, և՛ բացասական արժեք. 1) արգոն 2) ֆտոր 3) բրոմ 4) երկաթ                                                                                                       6. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl, HCl 2) CO2 CaO 3) CH3Cl, NaH 4) SO2, NO2                                                                                                                              7. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է                                                                                                                                                                   8.Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2                                                                                                            9.Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար. 1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային 2) իոնային, կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային 3) կովալենտ բևեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բևեռային 4) կովալենտ ոչ բևեռային, կովալենտ բևեռային, իոնային                                                   10. Իր բաղադրությունում 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը հավասար է. 1) 2 + 2) 3 + 3) 3 – 4) 2                                                            

    Դաս 3.Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:                                     1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.
   Աղյուսակ1..
   1. Ոչբևեռային  կովալենտ  կապ
    Բևեռային  կովալենտ  կապ
    Իոնային  կապ
    Մետաղական  կապ
    Աղյուսակ2.
                   Պարզ  նյութեր
        Բարդ  նյութեր


  Դաս 2.Կրկնողություն ՝
  Քննարկվող հարցեր՝
  1. Ինչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութեր
  2. Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ)
  3. Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ (կառուցվածքը,բաղադրությունը)
  4. Պարբերական համակարգ՝

  • Տարերի առաջին դասակարգումը
  • Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը
  • Ինչ է պարբերությունը և նրա նշանակությունը
  • Ինչ է խումբը և ենթախումբը

  Դաս1. Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը::
  <<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
  Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.

  1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
  2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
  3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
  4. ատոմի բաղադրությունը …. 
  5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
  6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
  7. ատոմի կառուցվածքը….
  8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
  9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում
  10. Լրացուցիչ առաջադրանք՝  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……,

                                                                    
  ):Հաշվարկներկներ ըստ քիմիական հավասարումների,խնդիրների լուծում:
  Թեմա 8-3.ԹթվածինՀասկացություն  օքսիդներիթթուների և  հիմքերի վերաբերյալ:Օքսիդավերականգնման  ռեակցիաներ :(8 ժամ):
  :Նախագիծ Թթվածնի թեմաները

  ·         Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը
  ·         Օդի բաղադրությունը
  ·         Թթվածնի ամենակարևոր հատկությունների մասին(շնչառություն,այրում)
  ·         Թթվածնի հայտնագործումը
  ·         Թթվածնի անձնագրի կազմումը
  ·         Թթվածնի ստացումըարդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
  ·         Թթվածնի հատկությունները
  ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
  ·         Օզոն, օզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
  ·         Ազոտի մասին
  ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
  ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
  ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտման պատճառները, օդային ավազանի պահպանումը
  ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
  ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
  ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
  ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա

  Լաբորատոր փորձ `օդի  բաղադրութան որոշումը:
  Գործնական աշխատանքներԹթվածնի ստացումը լաբորատորիայումկալիումի պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից,ջրածնի պերօքսիդի կատալիտիկ քայքայումից,ջրից ` էլեկտրոլիզի միջոցովԹթվածնի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում:
  Գործնական աշխատանքներ .Հիմնային և թթվային օքսիդների ստացումը և քիմիական հատկություններըԻրագործեք հետևյալ փոխարկումները՝    Mg->MgO->Mg(OH)2  և  P-> P2› H3PO4: 
  Թեմա 8-4.ՋրածինԹթուներԱղեր :(8ժամ):
  Նախագիծ Ջրածնի թեմաները
  ·         Ջրածնի անձնագրի ստեղծումը
  ·         Ջրածնի իզոտոպները,ծանր ջուր,ջրածնային ռումբի մասին
  ·         Ջրածնի ստացումը,հայտնագործումը
  ·         Ջրածնի հատկությունները
  ·         Ջրածինը և տիեզերքը
  ·         Ջրածնի կիրառումը մետաղների արտադրության մեջ,պայթուցիկ նյութերի ստացման համար
  ·         Ջրածինը թթուների բաղադրիչ մասը
  ·         Բնական և անօրգանական թթուների հատկությունները
  ·         Թթվային անձրևներ
  ·         Աղեր, աղերը կենցաղում
  ·         Միներալներ,կիսա և թանգարժեք քարեր
  Ավոգադրոյի օրենքը գազային նյութերի համար
  Լաբորատոր  փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից,  ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով:
  Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով:
   Գործնական աշխատանք `Թթուների քիմիական հատկությունները (հայտանյութերիհիմքերիաղերի հետ,անլուծելի հիմքերի քայքայումը):
  Թեմա 8-5.ՋուրԼուծույթներ:(6 ժամ):
  Նախագիծ՝ Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ
  ·         Ջուրը լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ
  ·         Ջրի աղտոտման պատճառները և պայքարը դրանց դեմ
  ·         Խմելու ջրի համամոլորակային հիմնախնդիրը
  ·         Սևանա լճի հիմնախնդիրները
  ·         Ջրի մաքրումը                                                                                                             
             Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
  Լաբորատոր փորձերՋրի քիմիական հատկությունները:
  Գործնական աշխատանք `Հիմքերի  քիմիական հատկությունները (հայտանյութերիհիմքերիաղերի հետ,անլուծելի հիմքերի քայքայումը):
  Թեմա 8-6.Էլեկտրոլիտային  դիսոցում:(4ժամ):
  Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումըլուծույթի պատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնովմոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը:


  Լաբորատոր փորձեր՝ Տարբեր գազերի հարաբերական խտության որոշումը ,փուչիկների մեջ տարբեր գազերի լցումը և բաց  թողումըԱվոգադրոյի օրենքով գազային նյութերի համար հաշվարկային խնդիրների լուծում:

  0 comments:

  Отправить комментарий