среда, 14 июля 2021 г.

среда, 23 июня 2021 г.

Քիմիայի ծրագիր 7-8 դասարանների 2021-2022 ուս.տարի` լրամշակված

 Քիմիայի ծրագիր 7-8 դասարան 2021-2022 ուս. տարի


«Քիմիա» առարկայի գլխավոր նպատակը սովորողների մոտ քիմիական գիտելիքների համակարգի և դրանց կիրառման հմտությունների ձևավորումն է, որպեսզի նրանք դառնան ժամանակակից արագ փոփոխվող, հասարակության լիարժեք անդամներ և նախապատրաստվեն քիմիային առընչվող հետագա ուսումնառությանը կամ մասնագիտական կողմորոշմանը:
 «
Քիմիա» առարկան գլխավորապես նպատակ է հետապնդում սովորողներին հնարավորություն տալ.


·          ձևավորել և կիրառել քիմիական գիտելիք, հասկանալու գիտության բնույթը քիմիային առընչվող համատեքստում և գնահատել քիմիայի և մյուս գիտությունների միջև գոյություն ունեցող կապերը

·          զարգացնել գիտական հետազոտություններ կատարելու ունակությունները, ստեղծարար և քննականորեն մտածել և քիմիայի համատեքստում անհատապես կամ խմբերով խնդիրներ լուծելու կարողությունը

·          հասկանալ քիմիական տերմինաբանությունը և հաղորդակցվել՝ ներկայացնելով քիմիային առընչվող հարցերի վերաբերյալ գաղափարներ և տեսակետներ

·          զարգացնել բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ պատասխանատու քաղաքացու վերաբերմունք

Հիմնական դպրոցում (Միջին դպրոց) քիմիա առարկայի ուսումնառության նպատակններն են. 

·         սովորողների մոտ ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ նյութերի բաղադրության, կառուցվածքի, հատկությունների, դրանց փոխարկումների,,կիրառմանը,տարածվածության օրինաչափությունների վերաբերյալ

·          ձևավորել քիմիական գրագիտություն՝ քիմիայի հետ կապված կյանքի իրավիճակները վերլուծելու ունակություն և առօրյա կյանքում օգտագործվող քիմիական նյութերի (թթուներ, հիմքեր, օրգանական լուծիչներ, բենզին, բնական գազ, ժավելաջուր) հետ անվտանգ վարվելու հմտություններ,  

·          ձևավորել շարունակական կրթության և առօրյա կյանքում գիտելիքների կիրառման հմտություններ,

·          ձևավորել գիտելիքներ ֆիզիկական և քիմիական երևույթների վերաբերյալ,այդ երևույթների տարբերելու կարողությունները,

·          պարզաբանել տնտեսության, բժկության և բնապահպանության հիմնախնդիրների լուծման գործում քիմիայի դերն ու նշանակությունը.:

·         ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը,

·         ներառել «ընտանեկան դպրոցի»գաղափարը: 

 

Միևնույն ժամանակ նյութի մեծ  ծավալի առկայությունը,բաjց քիչ ժամաքանակը միջին դպրոցումնվազեցվում է  հետաքրքրությունը առարկայի նկատմամբ:. Ինչպե՞ս կազմակերպել ուսումնական գործընթացըորպեսզի սովորողները  ընկալեն  քիմիանորպես կյանքի  համար անհրաժեշտ  և պահանջված գիտություն ցանկացած կրթված մարդու  համար :  Սովորեցնել  քիմիան միայն ավանդական մեթոդների՝ այսինքնձևավորելով  քիմիական գրագիտությունըսովորեցնելով  հաշվարկներ  կիրառելով առավելագույն  տեսական գիտելիքներ հնարավոր չէԱնհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ երեխայի բնական ճանաչողական գործունեության զարգացման համար և  նրա  ինքնահաստատմանը անհատական ​​փորձի կուտակման միջոցով:


Քիմիայի դասընթացում կարող են իրականացվել ուսումնական գործունեության հետևյալ տեսակները·          հետազոտական աշխատանքներ, · լաբորատոր փորձեր, · մոդելավորում,

·         նախագծային աշխատանքներ

·          խմբային աշխատանքներ, ցուցադրություններ,

·          ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում

·          խաղային առաջադրանքներ

·          դասարանական քննարկումներ և բանավեճեր

·          շնորհանդեսներ`գրավոր, բանավոր, տեսողական (վիզուալ), 

·          բանախոս հյուրերի և ուսուցիչների հետ քննարկումներ և դասախոսություններ

·          ուսուցողական ֆիլմերի ցուցադրումներ,

·         հետաքրքիր նյութերի թարգմանություններ,

·         մասնակցություն ստուգատեսներին,ֆլեշմոբներին,

·          ուսումնական ճամփորդություններ Հայաստանի տարբեր արտադրամասեր 

Ծրագիրը   հաջողությամբ   յուրացնելու   համար   սովորողից  պահանջվում է հետևյալ նախնական պատրաստվածությունը.

–  հայերեն  լեզվով  վարժ   կարդալուկարդացած  նյութից հիմնականը առանձնացնելու  և այն բանավոր ու գրավոր վերարտադրելու հմտություններ

–  կարողանալ   համեմատել   ամբողջ  դրական  և  բացասական  թվերը,      դրանց հետ կատարել թվաբանական գործողություններ,հաշվարկներ տոկոսներով

–  կարողանալ հասարակ  և տասնորդական կոտորակների հետ կատարել թվաբանական գործողություններ, բաղդատել այդ կոտորակները

–   կարողանալ   լուծել  հանրհաշվական  պարզագույն  հավասարումներ

–    ծանոթ  լինել պարզագույն  երկրաչափական   պատկերներին`   ուղիղ գիծ, շրջանագիծ, եռանկյուն, քառանկյուն, զուգահեռագիծ: Իմանալ դրանց հիմնական հատկությունները;                                             

–   կարողանալ   դիտել   երևույթըառանձնացնել  երևույթի  հիմնական կողմերը, նկարագրել դրանք:

Աշակերտը պետք է տանը ունենա համակարգիչ և ինտերնետ կապ,  

Քիմիայի դասընթացի իրականացման համար գործում է ուսուցման շատ մեթոդներբայց կրթահամալիրում իրականացվում է նախագծային  մեթոդըորը հաշվի է առնում խնդրի  արդիականությունը՝ փոխել սովորողների կողմից  պատրաստի գիտելիքների յուրացմանը   ակտիվինքնուրույնճանաչողական գործունեությամբԺամանակակից կրթական համակարգը պետք է կառուցված լինի այնպեսոր կարողանա ապահովել սովորողների  մոտ մտածելուինչպես նաև փաստերը համեմատելու կարողությունը տարբեր տեսանկյունից  հաշվի առնելով տարբեր տեսակետներ,կարողանա ձևակերպել և  պնդել , իրեն  սեփական տեսակետը,հենվելով  փաստերիօրենքների,  գիտության օրինաչափությունների իմացության  վրաինչպես նաև և սեփական և օտար փորձի վրա
«
Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում քիմիա առարկայի ուսուցումը իրականացվում է մի քանի մեթոդնռրի կիրառմամբ՝


1.    Նախագծաjին մեթոդը անհատական կամ խմբային ստեղծագործական,հետազոտական աշխատանք էորը  սովորողներն իրիրաականացնում են որոշակի ժամանակահատվածում և հիմնականում ուղղված է որևէ  վիճարկելի խնդրի հաղթահարմանըՆախագծային մեթոդը կարևորում է միջառարկայական կապը և համագործակցությունըենթադրում հետազոտական,որոնողական,համադրականստեղծագործական կարողությունների խթանում:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում նախագծային մեթոդը ընկած է ուսուցման կազմակերպման հիմքումայն հնարավորություն է տալիս ունենալու ստեղծագործ,որոնող սովորող  և անընհատ կարդացող-սովորող-մտածող ուսուցիչ:

Մեթոդը իրականացնելու համար անհրաժեշտ պահանջները՝

·       Առաջարկվող թեմաները պետք է հետաքրքրի սովորողին

·       Սովորողը ինքն կարող է առաջարկել իրեն հետաքրքրող թեմա

·       Օտար լեզուների կիրառումը

·       Նյութ որոնելու,անհրաժեշտը գտնելու,վերհանելու հմտությունը

·       Փաստերը համադրելուվերլուծելու,գնահատական տալու,սեփական կարծիք արտահայտելու,փաստարկելու,հակադրվելուեզրահանգում անելու հմտությունները

·       Իր ասածը մինչև վերջ տանելու,հիմնավորելու կարողությունը

·       Փորձերը մշակելու,հավաքելու,կատարելու,վերլուծելու հմտությունները

·       Աշխատանքը ներկայացնելու,հրապարակելի տեսքի բերելու հմտությունը

·       Աշխատանքը բլոգում ու բլոգովկայքով կամ ենթակայքով ներկայանալը

 

Գործիքներորոնք անհրաժեշտ են  նախագծերը իրականացնելու համար

 

·         Սովորողի և դասավանդողի անհատական համակարգիչ

·         Ինտերնետ

·         Էլեկտրոնային  և տպագիր ռեսուրսներ

·         Smart հեռուստացույց

·         Ուսումնական ծրագրերն ու տոնացույցը որպես աշխատանքային ուղղորդիչներ

                        

              Նախագծի կառուցվածքը

 

·         Նախագծի անվանումը

·         Արդիականությունը,նշանակությունը

·         Բովանդակությունը

·         Գործընթացքը

·         Ժամանակացույցը

·         Նախատեսված ճամփորդությունը

·         Արդյունքների ամփոփումըգնահատումը

·         Եզրակացումը

      2.Ուսուցումը փորձի հիման վրա,որը կազմում է դասընթացի  60-70%:Մեր կրթահամալիրում դասերը անցկացվում են փոքր խմբերով,դասերը կիսվում են ֆիզիկայի հետ:

      3.
Բլոգային ուսուցում՝բոլոր սովորողները աշխատում են իրենց բլոգում և օգտվում են դասավանդողի բլոգի ուսումնական փաթեթից:

4.Ուսուցումը ճամփորդությունների միջոցով

«
Քիմիայի» ուսուցումը լիարժեք իրականացնելու համար  անհրաժեշտ է է 

·          ունենալ կահավորված ուսումնառության ապահով միջավայր, որտեղ առկա է տաք և սառը ջուր, էլեկտրական հոսանքի աղբյուրներ, լվացարաններ, հատուկ ծածկույթով սեղաններ, ցուցադրման սեղան, քարշիչ պահարան, ուսումնական մոդելներ, ցուցապաստառներ և ցուցադրման հարմարություն, օրինակ՝ հեռուստացույց,էլեկտրոնային գրատախտակ և այլն

·         լաբորատորիան  ապահով լինի Ծրագրում նշված փորձարարական, մոդելավորման և այլ գործնական աշխատանքների համար պահանջվող սարքեր և նյութեր

·          ունենալ անհրաժեշտ քանակությամբ համակարգիչներ՝ Ծրագրով նախատեսված հետազոտական աշխատանքները վիրտուալ միջավայրում ՏՀՏ համապատասխան գործիքների և փաթեթների կիրառմամբ իրականացնելու համար

·          ստեղծվի միջավայր, որտեղ հարմար կլինի աշխատել խմբերով, հավաքել և պահել հետազոտության համար անհրաժեշտ նյութերը, և ներկայացնել շնորհանդեսների ժամանակ։

Գնահատումը՝


Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է փոխել գնահատականը:Գնահատվում են գործնական աշխատանքների կատարման կարողությունների և հմտությունների, տնային,դասարանային և խմբակային, ստեղծական-հետազոտական, նախագծերի իրականացման աշխատանքների համար, ունենում  ամսական և ամփոփիչ կիսամյակային գնահատական: Առանձին թեմաներն ամփոփվում են ամսական ինքնաստուգումներով, կիսամյակային և տարեվերջյան ստուգումներով, որոնք անցկացվում են էլեկտրոնային հարցարաններով։Սովորողների աշխատանքները տեղադրվում են նրանց բլոգներում: Գնահատվում է ոչ միայն  սովորողի աշխատանքը դասարանում և տանը` օրվա համար նախատեսված առաջադրանքների կատարման համար,այլ նաև  մասնակցությունը,մեկնաբանումը ուսումնական ճամփորդություններին,ստուգատեսներին,ֆլեշմոբներին:: Բացակայած սովորողը առաջադրանքը  կատարում է ուսումնական փաթեթից և կարող է էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել ուսուցչին: : Կիսամյակային, տարեկան գնահատման մեջ արտացոլվում է սովորողի ամբողջ աշխատանքի արդյունքը

Պարտադիր միջուկի յուրացում,բլոգային աշխատանքի վարում,մասնակցություն  գործնական աշխատանքներին և պատումներ,ինքնուրույն աշխատանք՝4-6 միավոր

Մասնակցություն նախագծերին,,ստուգատեսներին,բնագիտական ֆլեշմոբին,թարգմանություններ,ստեղծական-հետազոտական աշխատանքների համար՝՝7-9 միավոր

 

Նախատեսվող  ուսումնական  ճամփորդություններ՝

Պոոշյանի կոնյակի գործարան,Արմենիա վայն գինու գործարան,Ավանի աղի հանք,Հայաստանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ՝  քիմիայի ֆակուլտետ, ,Սարանիստի ապակու գործարան,Սեյսմիկ կայան,Վիտամինների գործարան, ‹‹Անի›› կաթնամթերքի գործարան ,,,Կարինի..տնկարան,Ալումինի գործարանև  այլն:

7-րդ դասարաններում.              

Տարեկան  ընդամենը  34 ժամ

 Թեմա 7-1. Երևույթների  և  նյութերի  ճանաչումը 8 ժամ

  Նախագիծ`Քիմիան մեր կյանք է
Նախագիծ`Երևույթները մեր շրջապատում

Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը       

                Երևույթների , նյութերի ճանաչումը  Քիմիան որպես բնագիտության մասՔիմիան գիտություն է նյութերի,  դրանցկառուցվածքիհատկությունների և փոխարկումների վերաբերյալ:}Ծանոթացում քիմիական սարքերի,նյութերի  անվտանգության կանոների հետ քիմիայի լաբորատորիայում:  Քիմիան մեր շրջապատումՄարմին և նյութնյութերիհատկություններըՔիմիական լաբորատորիան որպես ուսումնական միջավայր:Նյութերի և  քիմիական  երևույթների   դիտում,նկարագրումճանաչումչափումքիմիական  փորձնյութերի  իսկության  որոշումՊարզագույն պատկերացումներ  քիմիական վերլուծության , սինթեզի վերաբերյալ.   Նյութի նկարագրումը՝ նյութերի ֆիզիկական հատկությունները (ագրեգատային վիճակ,գույնհոտհամխտությունհալման ջերմաստիճանեռման ջերմաստիճանլուծվելու ունակություն.), քիմիական հակությունները(այրվելու և  քայքայվելու ընդունակությունըփոխազդեցությունը մեկը մյուսի հետ.) և ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը (քաղցր,դառըաղիթթուհոտավետթունավորշնչուղիները և մաշկը գրգռող.). Ֆիզիկական ,քիմիական երևույթներՆյութերի ճանաչումն ըստ բնութագրող հատկությունների:

`

Գործնական աշխատանքներ

Գործնական  աշխատանքԱնվտանգության  կանոնները  քիմիայի   լաբորատորիայում:

Գործնական  աշխատանք ՝՝Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ:

Գործնական  աշխատանք ՝՝Նյութերի տաքացում սպիրտայրոցի միջոցով:

Գործնական  աշխատանք ՝Նյութերի  ֆիզիկական հատկությունների  ուսումնասիրություն:

Գործնական  աշխատանքներ`Ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթներ,քիմիական   ռեակցիաների  հատկանիշները (մոմի հալումը,սպիրտի,ջրի  գոլորշիացումը,կավիճի  մանրացումը,թթվի և  սոդայի  փոխազդեցությունը,մագնեզիումի այրումը,մալախիտի  քայքայումը,պղնձի  սուլֆատի  և  ալկալու  փոխազդեցությունը):

 

Վերջնարդյունքներ`

1. Նկարագրի և համեմատի նյութի որոշ ֆիզիկական հատկություններ՝ գույն, խտություն, լուծելիությունը ջրում:

 2. Համեմատի և դասակարգի ֆիզիկական և քիմիական երևույթները՝ նշելով համապատասխան հատկանիշները։

3. Նկարագրի քիմիայի ուսումնասիրման առարկան՝ նյութի կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառությունը:

 4. Թվարկի և կիրառի անվտանգության որոշ կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում։

5. Սահմանի և տարբերի նյութ և մարմին հասկացությունները։

6. Ճանաչի և օգտագործի պարզ լաբորատոր սարքեր (փորձանոթ, չափիչ գլան, պիպետ, կոլբ, ձագար, բաժակ, կաթոցիկ, հավանգ, սպիրտայրոց, կալան, բռնակներ և այլն)


Թեմա 7-2.Մաքուր նյութեր , խառնուրդներ,խառնուրդնեի բաժանման եղանակները:4 ժամ    

Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը`

Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ:Համասեռ,անհամասեռ Խառնուրդներ:ի բաժանման եղանակերը:

 

Գործնական աշխատանքներ
Գործնական  աշխատանքներ `Խառնուրդներից  մաքուր  նյութերի  ստացւոմըԵրևանի քարհանքից  բերված  կերակրի  աղի մաքրումը:Երկաթի և  ծծմբի  խառնուրդի բաժանումը  ջրով  և մագնիսովձեթի  և  ջրի  խառնուրդի  բաժանումը բաժանիչ  ձագարով,սպիրտի ջրային  լուծույթի բաժանումը  թորումովկաթի  բաղադրիչ մասերի  անջատումը  ցենտրիֆուգումով:

 

Վերջնարդյունքներ`

1. Սահմանի մաքուր նյութ, խառնուրդ,համասեռ,անհամասեռ խառնուրդներ հասկացությունները  բերի համապատասխան օրինակներ։

2. Նկարագրի և գործնականում իրականացնի խառնուրդների բաժանման որոշ եղանակներ (թորում, թղթային քրոմատագրում)։

 

 

Թեմա 7-3  Քիմիական տարրեր:Ատոմ:Նյութեր՝ պարզ և բարդ:Պարբերական համակարգ:8 ժամ                          

Նախագիծ՝ Քիմիական տարրերի անվանումների առաջացումը

Նախագիծ`քիմիական տարրերի տարածվածությունը

Նախագիծ`Ուսումնասիրում ենք տարրերը 

Նախագիծ`Ատոմամոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը 

Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը

Նյութ   ԱտոմԱտոմի կառուցվածքըՔիմիական տարրՊարզ ,բարդ  նյութերՔիմիայի լեզունՔիմիական տարրերի նշանները,ատոմի զանգվածըԶանգվածի ատոմային միավոր:  Քիմիական տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածՔիմիականտարրերի պարբերական օրենքը և համակարգը.  Պարբերական համակարգի խմբերը և պարբերություններըՄետաղական և  ոչմետաղական տարրեր.  Ատոմի կառուցվածքը:  Միջուկ (պրոտոննեյտրոնև  էլեկտրոններԻզոտոպներՊարբերականհամակարգի առաջին 20 տարրերի ատոմների էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքը.

 

Գործնական աշխատանքներ՝

Գործնական աշխատանք՝Ծանոթացում պարզ և բարդ նյութերի հետմետաղների և ոչ մետաղների մոդելների  հավաքում:
Գործնական  աշխատանք  I-ից lll րորդ  պարբերությունների տարրերի էլեկտրոնային թաղանթների սխեմաների  կազմումը:

Վերջնարդյունքներ`

  1. Սահմանի ատոմը, որպես տարրի փոքրագույն մասնիկ և հասկանա, որ ատոմները չեն կարող տրոհվել քիմիական ռեակցիայի ընթացքում։

2. Նկարագրի ատոմի կառուցվածքը միջուկի, պրոտոնների, նեյտրոնների և էլեկտրոնների տեսանկյունից։

 3Ներկայացնի պրոտոնի, նեյտրոնի և էլեկտրոնի հարաբերական զանգվածը և լիցքը։

 4. Սահմանի իզոտոպ և զանգվածային թիվ հասկացությունները:

 5. Սահմանի քիմիական տարր հասկացությունը և ներկայացնի որոշ կարևոր տարրերի (թթվածին՝ O, ազոտ՝ N, ֆոսֆոր՝ P, ջրածին՝ H, ածխածին՝ C, նատրիում՝ Na, կալցիում՝ Ca, երկաթը՝ Fe, քլոր՝ Cl, և այլն) նշանները։

6. Թվարկի որոշ իզոտոպների օրինակներ, ներկայացնի դրանց նշանները և բացատրի նշանում առկա թվերի իմաստը ատոմի զանգվածի, պրոտոնների և նեյտրոնների թվերի տեսանկունից (P( ), D( ), T( ), , և այլն)։

7. Տարբերի ատոմի բացարձակ զանգված և հարաբերական ատոմային զանգված հասկացությունները։

 8. Դասակարգի քիմիական տարրերը երկու խմբի ըստ ֆիզիկական հատկությունների՝ մետաղներ և ոչ մետաղներ:

9. Ներկայացնի պարբերական աղյուսակը, որպես բոլոր հայտնի տարրերի համակարգ։

10. Նկարագրի պարբերական աղյուսակի կառուցվածքը և քիմիական տարրի զբաղեցրած դիրքը՝ պարբերություն, խումբ ու կարգաթիվ։

11. Հակիրճ նկարագրի քիմիական տարրերի որոշ հատկությունները (մետաղական, ոչ մետաղական) ըստ աղյուսակում դրանց զբաղեցրած դիրքի։

12. Կիրառի ատոմի, քիմիական տարրերի և դրանց նշանների մասին ստացված գիտելիքները վարժությունների և խնդիրների լուծման համար: 

                               
Թեմա 7-4.  Մոլեկուլքիմիական ռեակցիաներ 14ժամ :
 
Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը
ՄոլեկուլՔիմիական  բանաձևՆյութերի բաղադրության հաստատունությունըՆյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածըՀաշվարկներ  ըստ  քիմիական  բանաձևի:Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման

Գործնական աշխատանքներ՝
Գործնական աշխատանք՝Հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով (հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածտարրերի զանգվածային  բաժիների  որոշումը  բարդ  նյութերում):

Գործնական աշխատանք`Նյութերի քանակական և որակական հաշվարկներ ըստ բանաձևերի


Գործնական  աշխատանք՝Պարզագույն  հաշվարկների  կատարում ՝միացություններում տարրերի  օքսիդացման աստիճանների որոշման  վերաբերյալ և ըստ օքսիդացման աստիճանի բանաձևերի կազմում:

Գործնական աշխատանք՝Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 

Վերջնարդյունքներ`

: 1. Սահմանի մոլեկուլ հասկացությունը, որպես ատոմների միացման արգասիք։

2. Սահմանի քիմիական բանաձև, ինդեքս հասկացությունները։

3. Կազմի պարզագույն և մոլեկուլային բանաձևերի օրինակներ՝ ելնելով ատոմների որոշակի թվով կապեր առաջացնելու ունակությունից։

4. Բացատրի մոլեկուլային բանաձևերի նշանակությունը հետևյալ օրինակներով՝ H2, O2, N2, H2O, H2O2, CH4, CO2:

5. Սահմանի տարրի վալենտականություն հասկացությունը որոշակի թվով ատոմներ միացնելու տեսանկյունից:

 6. Կազմի երկտարր միացությունների բանաձևերը ըստ վալենտականության և որոշի տարրերի վալենտականությունը երկտարր նյութերի մոլեկուլներում։

7. Մեկնաբանի մոլեկուլների կառուցվածքի գնդաձողային մոդելները՝ ելնելով տարրի վալենտականություն գաղափարից:

 8. Կիրառի մոլեկուլի և քիմիական բանաձևի մասին ստացված գիտելիքները վարժությունների և խնդիրների լուծման համար:

9. Սահմանի և տարբերակի պարզ և բարդ (միացությունները) նյութերը՝ ելնելով դրանց բաղադրությունից։

10. Սահմանի և հաշվի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը։

11 Հաշվի տարրերի զանգվածային բաժինները՝ ելնելով մոլեկուլային բանաձևից։

12. Որոշի մոլեկուլի քիմիական բանաձևը՝ ելնելով տարրերի տրված զանգվածային բաժիններից:

13. Սահմանի և օգտագործի ելանյութ և վերջանյութ հասկացությունները։

14. Սահմանի նյութի բաղադրության հաստատունության օրենքը ,սահմանի զանգվածի պահպանման օրենքը։

15. Սահմանի միացման և քայքայման ռեկացիաները։ Ներկայացնի և տարբերի ռեակցիաների հավասարումները պարզ նյութերի և երկտարր միացությունների (օքսիդ, քլորիդ, սուլֆիդ) օրինակների վրա։

8-րդ դասարաններում

 

Տարեկան  ընդամենը  34 ժամ


Թեմա 8-1. 7-րդ դասարանի քիմիայի դասընթացի հիմնական բաժինների կրկնողություն: Ատոմի էլեկտրոնային կառուցվածք (4 ժամ):

Նախագիծ`Մեզ շրջապատող նյութերի ուսումնասիրում

 

Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը`

. Էլեկտրոնների բաշխումը ատոմում: s,p,d,f էլեկտրոններ

 

Վերջնարդյունքներ`

 

1. Նկարագրի և էլեկտրոնային բանաձևերի միջոցով պատկերի ատոմում էլեկտրոնների բաշխումը ըստ էներգիական մակարդակների առաջին երեք պարբերությունների համար ։

 2. Պարզաբանի քիմիական տարրի էներգետիկ մակարդակների թվի կապը պարբերության համարի հետ։

3. Համեմատի տարբեր շերտերում գտնվող էլեկտրոնների էներգիաները։

4. Սահմանի վալենտային շերտ և վալենտային էլեկտրոններ հասկացությունները։:

 

Թեմա 8-2. Քիմիական կապ (5 ժամ

 

Բովանդակային  պարտադիր  միջուկը`

Ընդհանուր պատկերացումներ քիմիական կապի մասինԿովալենտային կապԱտոմների  էլեկտրաբացասականությունըբևեռային և  ոչբևեռային կովալենտային կապԻոնային և մետաղական կապերՀասկացություն վալենտականության և  օքսիդացմանաստիճանի վերաբերյալԵրկտարր նյութերի բանաձևերի կազմումը ըստ վալենտականության և  օքսիդացման աստիճանի.Բյուրեղային և ամորֆ նյութերԲյուրեղացանցերի տեսակները (ատոմայինմոլեկուլայինիոնայինմետաղական):

Գործնական աշխատանքներ՝

 Գործնական  աշխատանք՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:

Վերջնարդյունքներ`

 

1. Որոշի վալենտային էլեկտրոնների թիվը և ցույց տա դրանց կապը պարբերական աղյուսակում քիմիական տարրի խմբի համարի հետ:

2. Սահմանի օկտետի (ութնյակի) կանոնը:

3. Բացատրի քիմիական տարրի էլեկտրաբացասականություն հասկացությունը, որպես մոլեկուլում քիմիական կապերի էլեկտրոնները դեպի իրեն ձգելու ունակություն:

4. Ներկայացնի քիմիական տարրերի էլեկտրաբացասականության փոփոխությունը պարբերական աղյուսակի