Նախագծեր

Նախագծեր 2020-2021  

Նախագծեր 2016-17թ

Նախագիծ`կրթական ծրագրերի փոխանակում,տես

Նոյեմբեր՝Քիմիան կյանք է. 

Կրթական փոխանակումներՀոկտեմբեր
 • Քիմիան կյանք է-7-րդ դաս.՝շարունակվում է
 • Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագիծ
 • Հայաստանի արտադրական հիմնարկներ՝Բյութեղավանի ապակու գործարան պատանի քիմիկոսներ
 • Քիմիական ռեակցիաները  մեր շուրջը-8-րդ դասարան
 • Բարձրունքի հաղթահարում նախագիծ

 • Սեպտեմբեր`

   Նախագծեր հունիս 2016թ ամառային ճամբար

  1.  Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագծի շարունակություն

  Բնագիտության ներքին բակում աշխատանքներ

  Նպատակը-բնագիտության ուսուցումը բնագիտության ներքին բակում

  1.բացօթյա լսարանի ստեղծում.  քարերի դասավորվածությամբ ստեղծել սեղանաթոռներլվանալհնարվորինս հարթեցնելներկել:

  2.Բակը դարձնել ծաղկանոց:

  Այդ նպատակի համար՝

  ա.հայթայթել ծաղիկների սերմեր և թաղարներ

  բ.փխրեցնել և պարարտացնել հողը

  գ.փոքրիկ քարերով ձևավորել հողային տարացքներ,տնկել և ցանել թաղարներ և սերմերը,ջրել

   2. Միջառարկայական նախագիծ ֆիզիկա քիմիա՝էլեկտրոլիտներ և ոչէլեկտրոլիտներ,էլեկտրոլիտային դիսոցում

  Գործնական աշխատանք՝Էլեկտրոլիտներ և ոչէլեկտրլիտներ
  փորձ1
  1.Հ³í³ùÇñ ßÕó  áñÁ µ³Õϳó³Í ¿ ɳÙåÇó, µ³Ý³Éáõó, Ñáë³ÝùÇ
                    ³ÕµÛáõñÇó,ամպերաչափից: Ødzóñեք ³Ýç³ïÇãÁ ¨ ѳÙá½íեք, áñ ßÕóÛáí Ñáë³Ýù ¿  ³ÝóÝáõÙ:
  ÆÝãå»±ë ѳÙá½í»ցիր, áñ ßÕóÛáí Ñáë³Ýù ¿ անցնում:
                   փորձ2
  Այժմ հավաքեք նկարում պատկերված շղթան (ածխե էլեկտրոդներով վաննան լցված է օդով) :փորձ3.
        Էլեկտրոդները իջեցրեք բաժակում լցրած չոր աղի՝ NaCl(նատրիումի քլորիդ,կերակրի և միացրեք հոսանքի աղբյուրին:
  փորձ 4.
   Էլեկտրոդները իջեցրեք բաժակում լցրած չոր պղնձիëáõÉý³ïǪ CuSO4(պղնձարջասպ) մեջ:  Նույնը կատարեք շաքարավազի հետ:
  . փորձ 5
  .ա.Էլեկտրոլիտիկ վաննան լցրեք  թորած ջուր,մեջը ընկղմեք էլեկտրոդները,միացրեք հոսանքի աղբյուրին
  բ.Ջրում լուծենք կերակրի աղ,ստացված լուծույթի մեջ ընկղմեք էլեկտրոդները ու միացրեք հոսանքի աղբյուրին:
  գ. Վաննայի մեջ շաքարի ջրային լուծույթ լցրեք, էլեկտրոդներն ընկղմեք ու միացրեք հոսանքի աղբյուրին:
  դ.Պատրաստեք պղնձի  ëáõÉý³ïǪ CuSO4 ËÇï çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃ, էլեկտրոդներն ընկղմեք և միացրեք հոսանքի աղբյուրին,  5-7ր.  թողեք լուծույթով հոսանք անցնի:
                   Այդ ընթացքում հետևեք, թե ինչ է կատարվում անոթում:
                   Շղթան անջատելուց հետո էլեկտրոդները լուծույթից դուրս հանեք և պարզեք,  թե նրանց հետ ինչ է կատարվել:

  º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ   

      Նախագծեր մայիս 2016թ 

  1. Մայիսի 12-ին մայիսյան հավաքի րջանակներում՝  ճամփորդություն դեպի Գառնի-Դեղարդ ,,Սեյսմիկ .. կայան  (քիմիայի խմբի հետ) նախագծի շրջանակներում՝ Քիմիական նյութերի առաջացումը երկրաշարժի ժամանակ՝                                                                                                                                                                                                                                                 http://mijin.mskh.am/14577  
  2. Մայիսյան հավաքի շրջանակնՀանդիպում Վանաձորի թիվ 2 դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի հետ:  http://mijin.mskh.am/14518
  3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           http://mijin.mskh.am/14539                                                                                    Մայիսի  3-ին բաց դաս քիմիայի ընտրության խմբի հետ՝Գենետիկ կապը անօրգանական նյութերի միջև  Գործնական աշխատանք`իրագործել շղթա՝                                                                                                                                             Mg>MgO>Mg(OH)2>MgCl2                                                                                                Մետաղ-հիմնային օքսիդ հիմք-աղ                                                                                                                          Փորձ 1.  Մագնեզիումի այրումը   
              2Mg+O2=2MgO
            Փորձ 2.  Մագնեզիումի  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի  հետ 
            
                    MgO+H2O=Mg(OH)2
            Փորձ 3.Հիմքերի հայտանյութերի հետ:Լրացրեք աղյուսակը                                                                  

   Ինդիկատորների անվանումը
   Նրանց  գույները
   Հիմքերում առաջացած գույները
   լակմուս
   մանուշ.
   ֆենոլֆտալեին
   անգույն
   մեթիլնարնջագույն
   նարնջ.
    Փորձ 4 Չեզոքացման ռեակցիա.Հիմքերի փոխազդեցությունը թթուների հետ  
                Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O
      Գրել բոլոր ռեակցիաների հավասարումները:
  4. Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագծի շարունակություն
  5.  Նախագիծ   9-րդ դասարաններում Տարրերի քիմիա-մետաղներ ,շարունակություն:                                                                                                  Անուշ Նիկողոսյան՝https://docs.google.com/presentation/d/1oYhk3S3PptNYgd03D3cY9_Bb6ccg2bYcjW384t6xAIA/edit#slide=id.p

  6.  Նախագիծ՝7-րդ դասարաններում՝Քիմիական տարրերի անձնագրերի ստեղծումը
  7. Ճամփորդություններ տարբեր արտադրություններ
  8. Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագծի շարունակությունը:

              Նախագծեր՝ապրիլ 2016թ:

  1. Ապրիլի 26-ին քիմիայի ընտրության խմբի հետ մասնակցեցինք էկոտուրյան բաց դասին` http://mijin.mskh.am/14426
  2. Ապրիլի 22-ին Երկրի օրը երկրի հետ՝ 4-րդ դասաժամ: 7-1 դասարանի քիմիայի խումբ՝ մագլցող տնկիների տնկում բնագիտական բակում:                                                                                    13072037_1688851004700593_2053102227_o  13078068_1688851031367257_1064649439_o                https://qristinem.wordpress.com/2016/04/22/%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%AB-%D6%85%D6%80%D5%A8-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%BF-7-1-%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%B6/                     
  3. Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագծի շարունակություն
  4. Էկոտուրի ընդառաջ՝,,Մթնոլորթի պահպանումը..նախագիծ  (քիմիայի խմբի հետ)
  5. Նախագիծ՝  8-րդ  դասարաններում՝Ջուրը՝համար մեկ նյութը երկրագնդի վրա         http://mijin.mskh.am/14284                                                                                                       https://alexmanukyan.wordpress.com/2016/04/14/%D5%BB%D5%B8%D6%82%D6%80/
  6. Նախագիծ   9-րդ դասարաններում Տարրերի քիմիա-մետաղներ                                                                                Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ»նախագծի շարունակություն

  Բնագիտության ներքին բակում աշխատանքներ

  ՆԲպատակը-բնագիտության ուսուցումը բնագիտության ներքին բակում

  1.ացօթյա լսարանի ստեղծում.  քարերի դասավորվածությամբ ստեղծել սեղան, աթոռներ, լվանալ, հնարվորինս հարթեցնել, ներկել:

  2.Բակը դարձնել ծաղկանոց:

  Այդ նպատակի համար՝

  ա.հայթայթել ծաղիկների սերմեր և թաղարներ

  բ.փխրեցնել և պարարտացնել հողը


  գ.փոքրիկ քարերով ձևավորել հողային տարացքներ,տնկել և ցանել թաղարները և սերմերը,ջրել

  Նախագծեր 2016թ երկրորդ կիսամյակ
  Պատանի քիմիկոս ընտրությամբ գործունեություն

  1.  ,,Հետաքրքրաշարժ փորձեր..շարունակելի
  2. Միջառարկայական նախագծեր՝,քիմիա ֆիզիկա,,կենսաբանություն՝շարունակելի
  3. Ինչ տարրերից և նյութերից է կազմված մեր օրգանիզմը
  4.  4.Նախագիծ՝Ռադոնի որոշումը օդում երկրաշարժի ժամանակ
   5. ճամփորդություն՝Սեյսմիկ կայան  քիմիայի ընտրության խմբի հետ՝                                                                                               Նպատակը`Երկրաշարժի որոշումը քիմիական նյութերի միջոցով

  Նախագծեր 2015-16թ.
  Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր՝
  7-րդ դասարաններում՝                                                                   

  Հայ և արտերկյա քիմիկոսների կյանքը և հայտնագործությունները:

  Թորոսյան Սոնա՝

  http://milenatorosyan.blogspot.am/2016/01/blog-post_39.html      
  Բոյաջյան Սերգեյ՝ http://mijin.mskh.am/13270
  Մարգարյան Սարգիս
  ՝https://saq2003.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
  Թադևոսյան Անուշ 
  ՝http://www.slideshare.net/anushtad/hay-ev-arterkrya-qimikosneri-kyanqi-masin
  Թորոսյան Միլենա՝
  http://milenatorosyan.blogspot.am/2016/01/blog-post_39.html
  Մարկոսյան Միլենա՝
  http://milenamarkosyan.blogspot.am/2016/01/blog-post_21.html
  8-րդ դասարաններում՝                                                                    N 1-տարրը երկրագնդի վրա: Օքսիդները մեր շրջապատում:
        http://mijin.mskh.am/12954- Էդիտա Գալստյան
      http://mijin.mskh.am/12926 -Գայանե Օհանյան
  https://editagalstyan.wordpress.com/2015/12/14/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%B1%D6%89-%D5%A9%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB-%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4/Գաստյան Էդիտա
  9-րդ դասարաններում՝ 
                                                               
  Տարրերի քիմիա

  Պատանի քիմիկոս ընտրությամբ գործունեություն
   
  Հետաքրքրաշարժ փորձեր


  Սեպտեմբեր-նոյեմբեր կատարած նախագծեր Միջառարկայական նախագիծ՝քիմիա,ֆիզիկա,կենսաբանություն

  Անվանումը՝,, Մաքուր նյութեր.

  • http://mijin.mskh.am/12369
  • https://gayanemkhitaryan.wordpress.com/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
  • https://www.youtube.com/watch?v=LIMg31zYxNY&app=desktop
  •  միջառարկայական նախագծի շրջանակներում ճամփորդություն,Աղի լիճ.. Գաջի գործարանի,,լողավազաններ.. քիմիայի ընտրությամբ գորունեության խմբով:
   http://mijin.mskh.am/12495
   http://mijin.mskh.am/12492
  • http://mijin.mskh.am/12592

  .Նախագիծ՝ջրածին որպես այլ ընտրանքային վառելանյութ՝՝

  • Ջրածնի ստացումը՝ http://mijin.mskh.am/12402
  • Ջրածինը որպես վերականգնիչ՝՝ http://mijin.mskh.am/content/%D5%A1%D5%B5%D5%BD%D6%85%D6%80-%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%B6-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6%D6%84-%D5%BA%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%B1%D5%A8-%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%B8%D6%81%D5%B8%D5%BE

  7-րդ դասարաններում


  1. Հայ և արտերկյա քիմիկոսների կյանքը և հայտնագործությունները:
  2. Մաքուր նյութեր և խառնուրդները մեր կենցաղում:


  8-րդ դասարաններում՝

  1. N 1-տարրը երկրագնդի վրա: Օքսիդները մեր շրջապատում:
  2. N 1 տարրը տիեզերքում:Քիմիան և տիեզերքը:
  3. N 1 նյութը երկրագնդի վրա:
  9-րդ դասարաններում՝

  1. Տարրերի քիմիա

  Նախագիծ`Ջերմոց 2015թ
  Կարող եք տեսնել այստեղ և այստեղ:
   Նախագիծ` ՝ Ջերմոց ՝պարարտանյութերի դերը բույսերի աճման համար
  Միջառարկայական նախագիծ`քիմիա,ֆիզիկա,կենսաբանություն
  Նպատակը`ջերմոցի կառուցվածքը, հողի կազմությունը և պարարտանյութերի դերը ջերմոցային բույսերի աճման  համար:
  Բույսերի բնական աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ է մոտ 22 քիմիական  տարր.միկրո և մակրո տարրեր:Երեք կարևորագույն տարրեր՝ ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում բույսերին անհրաժեծտ են մեծ քանակությամբ: Եվ այդ պատճառով է , որ այդ տարրերը մտնում են պարարտանյութերի կազմի մեջ:: Գոյություն ունեն  ազոտային, ֆոսֆորային,կալիումական պարարտանյութեր: Ջերմոցում տարբեր բույսերի աճման համար հողում անհրաժեշտ են կոնկրետ պարարտանյութերի առկայությունը:
  Ազոտը՝ ընդհանուր բնութագրումը, ստացումը, հատկությունները: Ազոտի կարևորագույն միացությունները:
  Ֆոսֆոր՝՝ ընդհանուր բհութագրումը, ստացումը, հատկությունները: Ֆոսֆորի  կարևորագույն միացությունները: Մակրո- և միկրոտարրերի նշանակությունը բույսերի աճման համար: Ազոտային, ֆոսֆորային,կալիումական պարարտանյութերի կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ:  Ծրագիր-նախագիծ , Նախագիծ-քիմիա, Իրականացված նախագծեր 7-9 (Առաջին Կիսամյակ 2013թ. -2014թ.)
   Գործընթացքը.
  Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են թեմաները , ինքնուրույն աշխատում են թեմաների վրա:

  Նախատեսված գործնական աշխատանքները`
  Գործնական  աշխատանք ՝ Ազոտի և ամոնիակի մոլեկուլների մոդելների հավաքումը:
  Գործնական  աշխատանք ՝ Ազոտական և ֆոսֆորական թթուների  հատկությունները:
  Գործնական  աշխատանք՝ Ծանոթացում ազոտային և ֆոսֆորային պարարտանյութերի հետ:
  Գործնական  աշխատանք՝ նիտրատների որոշումը:
  Գործնական  աշխատանք՝Ֆոսֆորական  հանքային պարարտանյութերի որոծումը:
   Նախատեսված ճամփորդություն՝ Այցելություն տարբեր ջերմոցներ`Կարին գյուղի:

  Արդյունքների ամփոփումը, գնահատումը`Ուսումնական նյութի ստեղծում:


  «Հակոբ Հակոբյան» բնագիտական-տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոնի նորացման նախագիծ

  IMG_1869_0

     ՆԱԽԱԳԻԾ`
  Հակոբ Հակոբյանի անվան այգին ,որպես ուսումնական միջավայր

  Նպատակը`
  1.      Բնության երևույթների ուսումնասիրությունը
  2.      Էկոլոգիական խնդիրների ուսումնասիրությունը
  Գործընթացը`
  1.      Տարածքի մաքրում
  2.      Տարածքի չորացած ճյուղերի և ծառերի հատում:
  3.      Տարածքի հողի փխրեցում,պարարտացում,բերի հողի   ավելացում
  4.      Անհրաժեշտության     դեպքում    տարածքի  ցանկապատում,ներկում
  5.      Ավելի ադապտացված բույսերի ,  պտղատու  ծառերի/բալենի.կեռասենի,ծիրանի,թզենի/տնկում  և     խնամք
  6.      Նոր `Հայաստանի  համար  ոչ բնորոշ   բույսերի հայթայթում  և տնկում
  7.      <<Ջերմոց  >>    նախագծի  իրականացում

  Նախագծի  իրականացման  համար  անհրաժեշտ  պարագաներ
     1.բահեր`5հատ
     2.փոցխեր`3հատ
     3.պարարտանյութեր
     4.սևահող
     5.տնկիներ
     6.դույլ`2հատ
     7.աշխատանքային ձեռնոցներ
     8.ճյուղահատման մկրատ
     9.սղոց
   10.5 հատ սեղան  20 հատ աթոռներ
    Ճամփորդություններ.
                1.բուսաբանական այգի
                2.Կարինի  տնկարան
               3.Ստեփանավանի  <<Դենդրոլոգիական>> այգի
  Իրականացումը.բնագիտության կենտրոնի դասավանդողներ, 7-12-րդ դասարանների սովորողներ,այգեպան:
  Իրականացման ժամկետը. Անժամկետ

  Այս նախագծի իրականացման սկիզբը՝ տարածքի մաքրում, մոլախոտերի հեռացում, նոր տնկիների ավելացում:
  Ժաննա Թադևոսյան
  Սիրուշիկ Սահակյան
  Գայանե Մխիթարյան
  Նախագծի իրականացման շարունակություն: Հակոբ Հակոբյանի անվան այգին ներկա դրությամբ
  Թամար Հարությունյանայգու ձևավորումը
  Գայանե Մխիթարյան
  Անուշիկ Նիկողոսյան
  Սիրուշիկ Սահակյան
  Աշխատանքները շարունակվում են:  0 comments:

  Отправить комментарий