Ուսումնական փաթեթ 9

9-դասարան
Մայիսի 16 20-ը՝Գործնական աշխատանք՝Մետաղների քիմիական հատկությունները.շարունակություն
Մայիսի 10 13-ը՝
Գործնական աշխատանք՝Մետաղների քիմիական հատկությունները
Մայիսի 2 6-ը՝Ալկալիական մետաղներ
Ապրիլի 25 29-ը՝Գիտելիքի ստուգում
Ապրիլի 18 22-ը
Նախագիծ`Տարրերի քիմիա`
Ազոտ՝ ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:
Ազոտի օքսիդներ` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:
Ազոտական թթու՝՝ ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը,Ամոնիակ:
 Առաջադրանքներ. սովորել՝ 93-111 Վարժ. և խնդիրներ
Ֆոսֆոր՝ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:
Ֆոսֆորի օքսիդներ՝ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:
Ֆոսֆորական թթու ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը,

Առաջադրանքներ. սովորել՝115-123,Վարժ. և խնդիրներ
Ապրիլի 11 15-ը
.Գործնատանկան աշխատանք`Ծծմբական թթվի հատկությունները: 
Ապրիլի 4 -5-ը` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
Ծծումբ` ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
5.       Ծծմբաջրածին`ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը
6.       Ծծմբի օքսիդները
7.       Ծծմբական և ծծմբային թթուները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը:   
       Առաջադրանքներ.   Վարժ. և խնդիրներ`76-77,83-84
Մարտի 29-Ապրիլի1-ը
Մարտի 21-25 -ը Նախագծային դաս՝՝Տարրերի քիմիա,թթվածին և ծծումբ
Տանը՝՝գրել 65-66 էջի ռեակցիաները:
Մարտի 14-18 -ը
Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում և թթվածնի հատկությունները
Փորձ  1.  Թթվածնի  ստացման  եղանակները  լաբորատորիայումթթվածնի  ֆիզիկական  և  քիմիական  հատկությունները:
Թթվածնի  ստացումը  կալիումի  պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներ,կոլբսպիրտայրոցլուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`կալիումի  պերմանգանատը KMnO4
Փորձանոթի  1/5  մասի  մեջ  լցնում  ենք  կալիումի  պերմանգանատփակում  խցանով,որի  մեջ  անց  է  կացված  գազատար  խողովակ:Հավաքում  ենք  թթվածինը  երկու  եղանակներով  օդը  դուրս  մղելով:Ի՞նչ  ֆիզիկական  հատկությունների  հիման  վրա  է  թթվածնի  հավաքումը:Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

            2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

Փորձ 2.Թթվածնի  ստացումը  ջրածնի  պերօոսիդի     
            կատալիտիկ  քայքայումից
              2H2O2    =   2H2O+O2                   katalizator  MnO2
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ
Ազդանյութեր`ջրածնի  պերօքսիդ, մանգանի  օքսիդ(IV)
Կոլբի  մեջ  գդալիքի  միջոցով   լցնում  ենք  քիչ  քանակությամբ  մանգանի  օքսիդ(IV)  և բաժանիչ  ձագարի  միջոցով  կաթիլներով  ավելացնում  ենք  ջրածնի  պերօքսիդը: Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

Փորձ 3. Թթվածնի  ստացումը  ջրի  էլեկտրոլիզի  միջոցով
2H2O =2H+ O2
Սարքի  մեջ  ջուր  լցնենք  և  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանք  անցկացնենք : Քիչ  անց` U-ձև  խողովակի  երկու  ճկափողում  հավաքվում  են  գազերորոնց  ծավալները  տարբեր  ենԽողովակներից  մեկում  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  էՃշտելու  նպատակովթե  ի՞նչ  գազեր  են  առաջացելառկայծող  մարխը  մոտեցնենք  քիչ  ծավալով  գազին  ու  փականը  բացենքՄարխը  բռնկվում  էԴա  վկայում  էոր  տվյալ  գազը  թթվածինն  էԱյնուհետև երկրորդ  խողովակինորտեղ  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  էայրվող  մարխը  մոտեցնենք  ու  փականը  բացենքԱյս  դեպքում  բռնկվում  է  գազը  և  յուրահատուկ  շառաչյունով  այրվումՆշանակում  է  երկրորդ  գազը  ջրածինն  է:
Օդի  բաղադրությունը`   
 1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2)
  4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)
1% -Ածխաթթու գազ  (CO2),ջրային գոլորշիներ (H2O), ազնիվ գազեր ( He,Ne,Ar,Kr,Xe)

Մարտի 9-ից-12-ը 
2.       Թթվածին`
      Ընդհանուր բնութագրումը                                                                                       1.Քիմ. նշանը`.....
      2.Ar.....
      3.Քիմ.բանաձևը`......,քիմ.կապը...
      4.Mr.......
      5.Իզոտոպները.....
      6.դիրքը պարբեչական համակարգում`
       կարգաթիվը`...

       պարբերության համարը`.....
       խումբը...,ենթախումբը.....
      7.ատոմի  բաղադրությունը.....
      8.ատոմի  կառուցվածքը`.....
      9. տարածումը բնության մեջ
      10.ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները
3.     11.ալոտրոպիա, օզոն` ատոմի կառուցվածքը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
4.  Առաջադրանքներ.  Գրել բոլոր ռեակցիները էջ 65,66,վարճ.`էջ 68,

Փետրվարի 29-մարտի 4-ը 
Գիտելիքի ստուգում`,,Հալոգեններ..թեմայով
Փետրվարի 22-25-ը 
 Հալոգեններ՚՚՚՚ թեմայի քննարկում:Հալոգենների կենսաբանական նշանակությունը:

Փետրվարի 15-19-ը                                                                                                     
Գործնական աշխատանք՝Աղաթթվի քիմիական հատկությունները
1.    Թթուների  փոխազդեցությունը  հայտանյութերի (ինդիկատորների) հետ:
Փորձի  նկարագրում`
          Աղաթթվի  ջրային  լուծույթը  լցրեք  երեք  փորձանոթների   մեջ  3-4մլ  չափով ,առաջինի  մեջ  իջեցրեք  լակմուսի  թուղթ  կամ  լցրեք  մի  քանի  կաթիլ  լակմուսի  լուծույթ , երկրորդի  վրա  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ,երրորդի  վրա  մի  քանի  կաթիլ  մեթիլնարնջագույն:
Ի՞նչ  նկատեցիք: Լրացրեք  հետևյալ  աղյուսակը:

Ինդիկատորների անվանումը
Նրանց  գույները
Թթուներում  առաջացած գույները
լակմուս
մանուշ.

ֆենոլֆտալեին
անգույն

մեթիլնարնջագույն
նարնջ.


2.Թթուների   փոխազդեցությունը   մետաղների  հետ:
Փորձերի  նկարագրում` 
Փորձանոթի  մեջ  գցեք  ցինկի  կտորներ ,վրան լցրեք  նոսր  աղաթթու:
Zn +2HCl =ZnCl2+H2
      Ապացուցելու համար,որ անջատվում է ջրածին,այրվող լուցկին մոտեցրեք փորձանոթի                 մոտ՝՝
                 2H2 + O2=2H2O
         3.Թթուների  փոխազդեցությունը  հիմնային  օքսիդների  հետ :
Փորձի  նկարագրում`
Բաժակի  մեջ  փորձանոթի  ծավալով, աղաթթվի (մոտ  10մլ) լուծույթ  լցրեք  ու  բաժակը  տեղավորեք  լաբորատոր  կալանի  օղակի  տեղադրված  ասբեստի  ցանցի  վրա, որից  հետո  սպիրտայրոցով  տաքացրեք  մինչև  եռալը: Լուծույթի  մեջ` նյութերի  այրման  գդալիկի  կիսով  չափ,  պղնձի (II)  օքսիդի  սև  փոշի  լցրեք  ու  ապակյա  ձողով  խառնեք Եթե  այն  ամբողջությամբ  փոխազդի  թթվի  հետ, ապա  կրկին  օքսիդ  ավելացրեք  ու  նորից  տաքացրեք,  բայց`  մի  եռացրեք: Կրկնեք  գործնթացն  այնքան, մինչև  լուծույթի  մեջ  սև  պղնձի (II) օքսիդի  ավելցուկ  նկատվի: Այդ  պահին  տաքացումը  դադարեցրեք: Պատրասստեք  ֆիլտրի  թուղթ  և  այն  տեղավորեք  ձագարի  մեջ, որից  հետո`ձագարը  կոլբի  բերանին  տեղադրեք: Բաժակում  առաջացած  երկնագույն  լուծույթը  զտեք: Զտահեղուկը  ճենապակե  թասի  մեջ  լցրեք  ու  տաքացրեք  մինչև  լուծույթի  մակերեսին  երկնագույն  աղի  բյուրեղների  հայտնվելը: Ապա  տաքացումը  դադարեցրեք  և  թողեք, որ  սառչի: Թասի  մեջ  երկնագույն  բյուրեղներ  կառաջանան:
         CuO +2HCl = Cu Cl2 + H2O
Առաջադրանքներ.
ա/ Գրեք  ալյումինիումի  օքսիդի  ու  աղաթթվի միջև  տեղի  ունեցող  ռեակցիայի  հավասարումը:
բ/ / Ռեակցիաների  ո՞ր  տեսակին է  դա  դասվում:
3.Աղաթթվի փոխազդեցությունը աղերի հետ-սոդայի հետ
Փորձի  նկարագրում`
Փորձանոթի  ¼ մասը  գդալով  լցրեք  կերակրի  սոդա , ամրացրեք  ուղղահաց  դիրքով  ամրակալին  և  վրան  ձագարի  միջոցով  զգուշորեն  ավելացրեք  2-3մլ աղաթթու :
Ի՞նչ  նկատեցիք , գրեք  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը  մոլեկուլային , լրիվ   և կրճատ  իոնային  ձևով  և  նշեք  տվյալ  ռեակցիայի  հատկանիշը :
Փորձերից  հետո  գրեք  ձեր  եզրակացությունները
Na2CO3 +2HCl  =2Na2Cl +CO2 +H2O- փոխանակման
Որակական  ռեակցիա

HCl + AgNO3 =AgCl + HNO3
  Անհրաժեշտ  սարքավորումներ`Փորձանոթներ, լաբորատոր  կալան
  Ազդանյութեր` աղաթթվի`HCl,նատրիումի  քլորիդի` NaCl, կալցիումի  քլորիդի`CaCl2 , ալյումինի  քլորիդի`AlCl3,արծաթի  նիտրատի`AgNO3 լուծույթներ
 Չորս  փորձանոթում 2-3-ական մլ  համապասխանաբար  աղաթթվի`HCl,նատրիումի  քլորիդի` NaCl, կալցիումի  քլորիդի`CaCl2 և ալյումինի  քլորիդի`AlCl3   լուծույթներ  լցրեք: Այդ  փորձանոթներից  յուրաքաչյուրում  նույն  ծավալով  արծաթի  նիտրատի`AgNO3 լուծույթ  ավելացրեք: Բոլոր  փորձանոթներով  միևնույն  նստվածքը  կառաջանա:
Գրեք  ձեր  իրականացրած  ռեակցիաների  մոլեկուլային, իոնային  ու  կրճատ  իոնային  հավասարումներն:
4.Աղաթթվի  փոխազդեցությունը   հիմքերի  հետ (չեզոքացման  ռեակցիա) :Չեզոքացման  են  կոչվում  այն  ռեակցիաները  , որոնք  կատարվում  են  թթուների     և  հիմքերի  միջև  որի  արդյունքում  ստացվում  է  աղ  և  ջուր Փորձանոթում  լցրեք  3-4մլ  նատրիումի  հիդրօքսիդի (NaOH)  լուծույթ  և  վրան  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ : Մորու  գույնի  լուծույթին  կաթոցիկով  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  աղաթթու, յուրաքանչյուր  կաթիլը  ավելացնելուց  հետո  փորձանոթը  թափահարեք : Տեղի  է  ունենում  լուծույթի  տաքացում  և  գունազրկում : Այնուհետև   ստացված լուծույթից մի քիչ տեղափոխեք  ապակյա թիթեղի վրա և գոլորշիացրեք:
NaOH + HCl = NaCl + H2O
   Առաջադրանքներ.
   1/ Ինչու՞ թթվի լուծույթը պետք է ավելացնել զգուշությամբ կաթիլներով:
   2/Ի՞նչ նյութ է  անջատվել լուծույթը գոլորշիացնելիս: Գրեք նրա քիմիական        բանաձևը:
   3/Գրեք աղաթթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի միջև տեղի ունեց ող ռեակցիայի   
   հավասարումը մոլեկուլային,լրիվ և կրճատ իոնային  ձևով:
   4/Ո՞ր տիպին է պատկանում այդ ռեակցիան:


 Փետրվարի 8-12-ը 
    Գործնական  աշխատանք Անօրգանական նյութերի գենետիկ կապը:`:                                             Mg-->MgO-->Mg(OH)2> MgCl2—›AgCl
                      Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ

 1. Փորձով Çñ³·áñÍ»É ÷á˳ñÏáõÙÝ»ñÇ ßÕóݻñÁ, ·ñ»É 黳ÏódzݻñÇ հավասարումները նշելով ռեակցիաների տեսակները
 2. Գրել    Cu —›-CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu:  շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեաղյուսակըսակները
 3. Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել                                    
  մետաղ
  ոչմետաղ
  օքսիդ
  թթու
  հիմք
  աղ


 4. Առանձնացնել   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցնել հաշվեկշռի միջոցով
 5. Mg(OH)2> MgCl2—›AgCl-                                                                                                                                             CuSO4—›Cu(OH)2                                                                                                                     Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով:           
Փետրվարի 1-5-ը
Նախագիծ՝Տարրերի քիմիա՝Ոչմետ.Հալոգեններ:
7-խումբ,գլխավոր ենթախումբ`F,Cl,Br,I,At
     Հալոգենների ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.       Քլոր` ընդհանուր բնութագրումը,ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.     Առաջադրանքներ. 
    Վարժ.7-9 էջ 46,վարժ.12 էջ 51 ,խնդիրներ 1-5 էջ 51

Սիրելի սովորողներ կատարեք այս առաջադրանքները ձեր բլոգում,հղումը ուղարկեք ինձ
 Հունվարի 25-29 -ը՝ առցանց ուսուցում              
Լրացուցիչ առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)                                1. Հիմնականում ինչպե՞ս է որոշվում տարրի բարձրագույն օքսիդացման աստիճանը. 
1) պարբերական համակարգում խմբի համարով 2) տարրի ատոմում էներգիական մակարդակների թվով 3) պարբերության համարով 4) կարգաթվով                            

 2. Քիմիական տարրը ջրածնային միացությունում ցուցաբերում է (- 2) օքսիդացման աստիճան: Տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը.                                                                                  1) 2 8 8 2 2) 2 8 6 3) 2 8 5 4) 2 8 8 1                                                                           

3. Քիմիական տարրը քլորի հետ առաջացնում է RCl իոնական միացությունը: Այդ տարրի ,ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 5 2) 2 8 1 3) 2 8 4 4) 2 5                                                                                                       
4. Քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը բարձրագույն օքսիդում (+3) է: Այդ տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 1 2) 2 4 8 3) 2 8 3 4) 2 8 8 1                                                       
5. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի օքսիդացման աստիճանը կարող է ունենալ և՛ դրական, և՛ բացասական արժեք. 1) արգոն 2) ֆտոր 3) բրոմ 4) երկաթ                                                                                                       
6. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl, HCl 2) CO2 CaO 3) CH3Cl, NaH 4) SO2, NO2                                                                                                                              
7. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է                                                                                                                                                                   8.Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2                                                                                                            
9.Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար. 1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային 2) իոնային, կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային 3) կովալենտ բևեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բևեռային 4) կովալենտ ոչ բևեռային, կովալենտ բևեռային, իոնային                                                   

10. Իր բաղադրությունում 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը հավասար է. 1) 2 + 2) 3 + 3) 3 – 4) 2                                          
Հունվարի 18-22՝առցանց ուսուցում

             Թեստ՝Օքսիդներ,թթուներ,հիմքեր,աղեր
1.      Քանի բարդ անօրգանական նյութի անվանում է բերված հետևյալ շարքում՝ պղնձի օքսիդ,քլորաջրածին,գլյուկոզ,ծծմբական թթու,մանգան,շաքար,ացետոն,սոդա.
1/ 4         2/ 3        33/ 5        4/ 6
2.      Որ շարքում են հաջորդաբար տրված աղի,ամֆոտեր օքսիդի,հիմքի բանաձևերը՝                                                                                                  
1/AgNO3,ZnO,Cu(OH)2                                  3/Fe2O3,Na2CO3,CO2
2/CaO,NaOH,HNO3                                      4/Al(OH)3,Na2O,Al2S3
3.      Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են մտնում թվարկված բոլոր նյութերի բաղադրության մեջ. նատրիումի հիդրօքսիդ, օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական թթու, ծծմբի(VI) օքսիդ.Կազմել բոլոր նյութերի բանաձևերը:
1)      ծծումբ        2) քլոր       3) թթվածին        4) ածխածին
       3. Օդում ֆոսֆորի այրման, ստացված ֆոսֆորի (V) օքսիդի ջրում լուծվելը և ֆոսֆորական թթվի չեզոքացումը նատրիումի հիդրօքսիդով ռեակցիաներըի ո՞ր տեսակին են համապատասխանում . Գրել բոլոր ռեացիաների հավասարումները:
                 1) միացման, տեղակալման, փոխանակման
                 2) միացման, միացման, փոխանակման
                 3) փոխանակման, տեղակալման, միացման
                 4) միացման, փոխանակման, տեղակալման
          4. Ո՞ր շարքում են գրված միայն թթվային օքսիդների բանաձևեր.
               1) CO2, Mn2O7, P2O5, NO2
               2) Al2O3, K2O, SO3, CrO
               3) FeO, P2O3, N2O, BaO
               4) CrO3, CO, SrO, Cs2O

              5. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ամֆոտեր (երկդիմի) օքսիդների համար.
               1) փոխազդում են միայն հիմքերի հետ
              2) փոխազդում են միայն թթուների հետ
              3) փոխազդում են և' հիմքերի, և' թթուների հետ
              4) չեն փոխազդում են ո'չ հիմքերի, ո'չ թթուների հետ
        
          6. Որո՞նք են ոչմետաղ —> թթվային օքսիդ —> թթու —> աղ ծագումնաբանական կապն արտահայտող փոխարկումների շղթայում համապատասխան ռեակցիաների հավասարումների ձախ մասերը` ըստ իրականացման հերթականության.
ա) SO2 + H2O =                                                    դ) H2SO3 + CaO =
բ) S + O2 =                                                              ե) SO2 + CaO =
գ) S + H2O =
1) բ, ե, դ     2) բ, ա, դ     3) գ, դ, ե      4) ե, ա
  7. NaOH, H2SO4, Al(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3 միացություններից մի քանիսը հնարավոր է ստանալ համապատասխան օքսիդի և ջրի միացումով: Որքա՞ն է հնարավոր ռեակցիաների հավասարումների գործակիցների գումարը.
1) 10           2) 25                 3) 4                   4) 6
  8. Տրված են քիմիական ռեակցիաների սխեմաներ.
      ա/HCl + KOH=KCl+H2O
       բ/MnO2 +HCl=MnCl2 +Cl2 + H2O
       գ/MgCO3 +HCl=MgCl2 +COH2SiO3  + H2O
       դ/H2SiO3= H2O+SiO2
Ընտրել օքսիդավերականգնման ռեակցիան,հավասարեցնել այն էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով և որպես պատասխան նշել բոլոր գործակիցների գումարը…
    9.Մետաղն ընկղմել են պղնձի(II)սուլֆատի լուծույթի մեջ:Մետաղի վրա նկատվել է կարմիր նստվածքի առաջացում:Որ շարքում են հաջորդաբար բերված մետաղի և ընթացող ռեակցիայիտեսակի անվանումները:Գրել ռեակցիայի հավասարումը:
       ա/բարիում,քայքայման
        բ/արծաթ,տեղակալման
        գ/երկաթ,տեղակալման
        դ/նատրիում,փոծանակման
   10.Մագնեզիումի և ավելցուկով վերցված աղաթթվի փոխազդեցության հետևանքով 4,48լ (ն.պ.)ջրածին է անջատվել:Քանի գ մագնեզիում է փոխազդել աղաթթվի հետ:..
   11.Դոնդողանման կապույթ  А նյութը չեզոքացրել են անգույն  Б լուծույթով В-ը՝երկնագույհ նյութի առաջացումով:Ստացված լուծույթի գոլորշիացումից ևպինդ  մնացորդիշիկացումից ստացվել է գորշ դարչնագույն  Г գազը-և  Д գազը (ամգույն,որում բոցավառվում է արկայծող մարխը) և պինդ սև գույնի Е նյութ, որը կարող է մտնել փոխազդեցության մեջ   Б նյութի հետ՝ В նյութի առաջացումով:.
1.    Որոշեք՝ А, Б, В, Г, Д и Е նյութերը և գրեք բոլոր համապատասխանող ռեակցիաների հավասարումները:
2.     Հաշվեք,ինչքան դոնդողանման կապույտ А նստվածք են վերցրել,եթե արդյունքում ստացվել է 8գ սև Е նյութ:


Հունվարի 11-15-ը՝առցանց ուսուցում

Սիրելի սովորողներ ձեր պատրաստաց պրեզենտացիաները՝՝Տարրերի քիմիա նախագծի շրջանակում տեղադրեք ձեր բլոգներում,հղումները ուղարկեք ինձ:
Նախագիծ`Տարրերի քիմիա
Ոչմետաղներ
7-խումբ,գլխավոր ենթախումբ`F,Cl,Br,I,At
6-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`O,S,Se,Te,Po
5-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`N,P,As,Sb,Bi
4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb

7-խումբ,գլխավոր ենթախումբ`F,Cl,Br,I,At

1.        Հալոգենների ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.       Քլոր` ընդհանուր բնութագրումը,ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.       Քլորաջրածին,աղաթթու`ստացումը,ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,աղաթթվի աղեր կիրառումը
4.       Հալոգենների դերը կենդանի օրգանիզմներում և դրանց կիրառումը:

6-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`O,S,Se,Te,Po
1.       Թթվածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.       Թթվածին`ընդհանուր բնութագրումը, ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.       Ալոտրոպիա, օզոն` ատոմի կառուցվածքը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
4.       Ծծումբ` ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
5.       Ծծմբաջրածին`ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը
6.       Ծծմբի օքսիդները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
7.       Ծծմբական և ծծմբային թթուները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը

4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb
1.  Ածխածնի  ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.   Ածխածին` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.   Ածխածնի օքսիդներ` ածխաթթու գազ, շմոլագազ,դրանց ստացումը,ֆիզիկական,քիմիական հատկությունները:Ածխաթթու գազի նշանակությունը էկոհամակարգում, կիրառումը

4. Ածխաթթուն, դրա աղերը և դրանց կիրառումը: 
       Սիլիցիում՝  ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:Սիլիցիումի օքսիդը՝հատկությունները,բնության մեջ տարածումը ևկիրառունը: 

Դաս.4.Օքսիդավերականգման ռեակցիաներ:Դեկտեմբերի 14-18:

 1. Al2(SO4)3 + 3BaCl=                                                                                                                    Fe(OH)3 + H3PO4=                                                                                                                         СaCO3 + H3РO4 
 2. Հետևյալ օքսիդավերականգնման ռեակցիաները հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկշռի միջոցով,նշելով վերականգնիչը և օքսիդիչը՝                                                         Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O                                                                                          HNO2 = HNO3 + NO + H2
 3. Վարժ.4,7 էջ 32,խնդիրներ1-8 էջ 32,վարժ 5.6,7 էջ 38-39,խնդիրներ 1-7 էջ 39:
Դաս.3.Գործնական աշխատանք`Իոնափոխանակման ռեակցիաներ:Դեկտեմբեր 7-11 
Դաս.2.Գործնական աշխատանք`Որակական ռեակցիաներքլորիդ , սուլֆատ , ֆոսֆատ , նիտրատ իոնների հայտնաբերումը:Իոնափոխանակման ռեակցիաներ:Նոյեմբերի 30.11-դեկտեմբեր 4-ը
Դաս 1.»ٳ 9 -2.ՔանակաչափությունՆյութի գազային վիճակՄոլմոլային զանգվածմոլային ծավալ: Հաշվարկային խնդիրների լուծում:Նոյեմբեր 23-27-ը
Դաս 11.Գիտելիքի ստուգում նոյեմբեր 16-20-ը
Կրկնել՝ Ատոմի կառուցվածքը,պարբերական համակարգ,պարզ և բարդ նյութեր,քիմիական կապի տեսակները,նյութի քանակ՝մոլ,հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի:
Դաս 10.  Գործնական աշխատանք` Թթուների քիմիական հատկությունները:
3.Աղաթթվի փոխազդեցությունը աղերի հետ-սոդայի հետ, նոյեմբեր 9-13-
Փորձի  նկարագրում`
Փորձանոթի  ¼ մասը  գդալով  լցրեք  կերակրի  սոդա , ամրացրեք  ուղղահամակարգըց  դիրքով  ամրակալին  և  վրան  ձագարի  միջոցով  զգուշորեն  ավելացրեք  2-3մլ աղաթթու :
Ի՞նչ  նկատեցիք , գրեք  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը  մոլեկուլային , լրիվ   և կրճատ  իոնային  ձևով  և  նշեք  տվյալ  ռեակցիայի  հատկանիշը :
Փորձերից  հետո  գրեք  ձեր  եզրակացությունները` Na2CO3 +2HCl  =2NaCl +CO2 +H2Oփոխանակման
HCl + AgNO3 =AgCl + HNO3 
4.Թթուների  փոխազդեցությունը   հիմքերի  հետ (չեզոքացման  ռեակցիա) :Չեզոքացման  են  կոչվում  այն ռեակցիաները ,որոնք  կատարվում  են  թթուների և հիմքերի  միջև  որի  արդյունքում  ստացվում  է  աղ և ջուր Փորձանոթում  լցրեք  3-4մլ  նատրիումի  հիդրօքսիդի (NaOH)  լուծույթ  և  վրան  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ : Մորու  գույնի  լուծույթին  կաթոցիկով  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  աղաթթույուրաքանչյուր  կաթիլը  ավելացնելուց  հետո  փորձանոթը  թափահարեք : Տեղի  է  ունենում  լուծույթի  տաքացում  և  գունազրկում : Այնուհետև   ստացված լուծույթից մի քիչ տեղափոխեք  ապակյա թիթեղի վրա և գոլորշիացրեք:
NaOH + HCl = NaCl + H2O
   Առաջադրանքներ.
   1/ Ինչու՞ թթվի լուծույթը պետք է ավելացնել զգուշությամբ կաթիլներով:
   2/Ի՞նչ նյութ է  անջատվել լուծույթը գոլորշիացնելիսԳրեք նրա քիմիական        
    բանաձևը:
   3/Գրեք աղաթթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի միջև տեղի ունեց ող ռեակցիայի   
   հավասարումը մոլեկուլային,լրիվ և կրճատ իոնային  ձևով:
 Սովորել՝18-22,վարժ էջ,22-23 
Դաս 9. Գործնական աշխատանք` Թթուների քիմիական հատկությունները:նոյեմբեր 2-6-ը

1.1. Թթուների  փոխազդեցությունը  հայտանյութերի (ինդիկատորների) հետ:
Փորձի  նկարագրում`          Աղաթթվի  ջրային  լուծույթը  լցրեք  երեք  փորձանոթների   մեջ  3-4մլ  չափով ,առաջինի  մեջ  իջեցրեք  լակմուսի  թուղթ  կամ  լցրեք  մի  քանի  կաթիլ  լակմուսի  լուծույթ , երկրորդի  վրա  ավելացրեք  մի  քանի  կաթիլ  ֆենոլֆտալեինի  լուծույթ,երրորդի  վրա  մի  քանի  կաթիլ  մեթիլնարնջագույն:
Ի՞նչ  նկատեցիք: Լրացրեք  հետևյալ  աղյուսակը:

       Ինդիկատորների անվանումը
              Նրանց  գույները                         

         Լակմուս           
.


2.Թթուների   փոխազդեցությունը   մետաղների  հետ:  Փորձի  նկարագրում`
 Փորձանոթի  մեջ  գցեք  ցինկի  կտորներ  և վրան զգուշությամբ  ձագարի միջոցով լցրեք  նոսր  աղաթթու: Անջատվող գազը ստուգեք այրվող լուցկու միջոցով:
               Zn  + 2HCl==ZnCl2+H2  -տեղակալման
                     2H2 +O2 =2H2O    -   միացման
Առաջադրանքներ.
ա/ Մետաղների  լարվածության   շարքում  գտեք  ցինկի, երկաթի  ու  պղնձի  տեղերը  և  բացատրեք  որ դեպքում  կընթանա ռեակցիան աղաթթվի հետ:
բ/ Գրեք  ընթացող  ռեակցիաների  հավասարումները :
գ/ Ռեակցիաների  ո՞ր  տեսակին  են  դրանք  դասվում:
դ/ Գրե՞ք  ստացված  աղերի  անվանումները:
3. Աղաթթվի փոխազդեցությունը  հիմնային  օքսիդների  հետ :
Փորձի  նկարագրում`  Փորձանոթի մեջ    ծավալով, աղաթթվի (մոտ  10մլ) լուծույթ  լցրեք  ու  բաժակը  տեղավորեք  լաբորատոր  կալանի  օղակի  տեղադրված  ասբեստի  ցանցի  վրա, որից  հետո  սպիրտայրոցով  տաքացրեք  մինչև  եռալը: Լուծույթի  մեջ` նյութերի  այրման  գդալիկի  կիսով  չափ,  պղնձի (II)  օքսիդի  սև  փոշի  լցրեք  ու  ապակյա  ձողով  խառնեք: Եթե  այն  ամբողջությամբ  փոխազդի  թթվի  հետ, ապա  կրկին  օքսիդ  ավելացրեք  ու  նորից  տաքացրեք,  բայց`  մի  եռացրեք: Կրկնեք  գործնթացն  այնքան, մինչև  լուծույթի  մեջ  սև  պղնձի (II) օքսիդի  ավելցուկ  նկատվի: Այդ  պահին  տաքացումը  դադարեցրեք: Պատրասստեք  ֆիլտրի  թուղթ  և  այն  տեղավորեք  ձագարի  մեջ, որից  հետո`ձագարը  կոլբի  բերանին  տեղադրեք: Բաժակում  առաջացած  երկնագույն  լուծույթը  զտեք: Զտահեղուկը  ճենապակե  թասի  մեջ  լցրեք  ու  տաքացրեք  մինչև  լուծույթի  մակերեսին  երկնագույն  աղի  բյուրեղների  հայտնվելը: Ապա  տաքացումը  դադարեցրեք  և  թողեք, որ  սառչի: Թասի  մեջ  երկնագույն  բյուրեղներ  կառաջանան:
         CuO +2HCl = Cu Cl2 + H2O
Առաջադրանքներ.
ա/ Գրեք  ալյումինիումի  օքսիդի  ու  աղաթթվի միջև  տեղի  ունեցող  ռեակցիայի  հավասարումը:
բ/ / Ռեակցիաների  ո՞ր  տեսակին է  դա  դասվում:
     4/Ո՞ր տիպին է պատկանում այդ ռեակցիան

Նախագիծ`Տարրերի քիմիա
Ոչմետաղներ
7-խումբ,գլխավոր ենթախումբ`F,Cl,Br,I,At
6-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`O,S,Se,Te,Po
5-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`N,P,As,Sb,Bi
4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb

7-խումբ,գլխավոր ենթախումբ`F,Cl,Br,I,At

1.        Հալոգենների ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.       Քլոր` ընդհանուր բնութագրումը,ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.       Քլորաջրածին,աղաթթու`ստացումը,ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,աղաթթվի աղեր կիրառումը
4.       Հալոգենների դերը կենդանի օրգանիզմներում և դրանց կիրառումը:

6-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`O,S,Se,Te,Po
1.       Թթվածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.       Թթվածին`ընդհանուր բնութագրումը, ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.       Ալոտրոպիա, օզոն` ատոմի կառուցվածքը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
4.       Ծծումբ` ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
5.       Ծծմբաջրածին`ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը
6.       Ծծմբի օքսիդները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
7.       Ծծմբական և ծծմբային թթուները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը

4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb
1.  Ածխածնի  ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
2.   Ածխածին` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
3.   Ածխածնի օքսիդներ` ածխաթթու գազ, շմոլագազ,դրանց ստացումը,ֆիզիկական,քիմիական հատկությունները:Ածխաթթու գազի նշանակությունը էկոհամակարգում, կիրառումը
4. Ածխաթթուն, դրա աղերը և դրանց կիրառումը: 
       Սիլիցիում՝  ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:Սիլիցիումի օքսիդը՝հատկությունները,բնության մեջ տարածումը ևկիրառունը:                                                                          


              Մետաղներ
1.      Մետաղների  դիրքը  պարբերակական  համակարգում, նրանց  կառուցվածքը, մետաղական կապ, մետաղական բյուրեղավանդակ:
2.      Մետաղների ֆիզիկական հատկությունները:
3.      Մետաղների քիմիական հատկությունները:
4.      Մետաղների ստացման եղանակները,բնության մեջ գտնվելը:
5.      Էլեկտրոլիզ
6.      Ալկալիական մետաղներ
7.      Հողալկալիական մետաղներ:
8.      Ալյումին:
9.      Երկաթ:   

»ٳ 9-1.ԿրկնողությունԱտոմի կառուցվածք,Նյութի կառուցվածք:4ժամ
   Դաս1. Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը:1.09-4.09 սեպտեմբեր
<<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝սելեն,`տեխնեցիում, ծարիր, մանգան,գերմանիում,իտրիում
 1.  քիմիական  տարրի  նշանը……. կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
 2. մեկ ատոմի զանգվածը m0
 3.  ատոմի բաղադրությունը …. 
 4. ո՞ր  պարբերության տարր  է ……
 5.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
 6. ատոմի կառուցվածքը…..,
 7. էլեկտրոնային բանաձևը
 8. բջջային կառուցվածքը
 9. մետաղ է,թե ոչմետաղ
 10. Լրացուցիչ՝ ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը 
 11.      Տնային աշխատանք՝ բնութագրել  հետևյա տարրերը՝՝ N 25,34,30,39,52 ըստ սխեմայի:                                                                            
 12. Դաս 2.Կրկնողություն :
  7.09-11.09 սեպտեմբեր:

                Քննարկվող հարցեր՝


  1. Ինչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութեր
  2. Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ)
  3. Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ (կառուցվածքը,բաղադրությունը)
  4. Պարբերական համակարգ՝

  Գործնական աշխատանք՝Սեղանի վրա դրված նյութերը տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը՝   Պարզ նյութեր
   Բարդ նյութեր

  1. Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ:

    1. Ինչ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝՝ w,զանգվածային հարաբերությունները:                      Տնային աշխատանք՝Զեր ցամկությամբ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրել դրանց բանաձևերը և կատարել հետևյալ հաշվարկները :                                                                         
      1.  Ինչ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝՝ w,զանգվածային հարաբերությունները: 
     Սովորել էջ 6-10:Վարժ.էջ 10  
                      
աս 3.Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության: Սեպտեմբեր 14-19-ը 

  1. 1.Ներքոբերյալ   նյութերում  որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.:
   H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe
   Աղյուսակ1.
   Ոչբևեռային  կովալենտ  կապ
   Բևեռային  կովալենտ  կապ
   Իոնային  կապ
   Մետաղական  կապ
   Աղյուսակ2.
                  Պարզ  նյութեր
       Բարդ  նյութեր


   2.Հավաքեք  բոլոր  նյութերի  մոլեկուլների  մոդելները:
  1. Քիմիական կապի տեսակներ

  1.                        Քննարկվող հարցեր՝

   1. Որն է կովալենտային կապը և նրա տեսակները`ոչբևեռային և բևեռային
   2. Իոնային կապ
   3. Մետաղական կապ
   4. Ջրածնական կապ                                                                                                                   Լրացուցիչ առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)                                                          1. Տրված մոլեկուլների ո՞ր զույգում են բոլոր քիմիական կապերը կովալենտային բևեռային.
    1) N2,HCl 2) SO3, P2O5 3) F2,O2 4) LiBr,H2S
    2.Հետևյալ ո՞ր շարքերում են միայն մոլեկուլային բյուրեղացանցով (պինդ վիճակում) նյութեր վերցված. 1) HNO3, Cl2, SiO22) O2, Cl2, SiC 3) I2, Ne, CO 4) KCl,F2,N
    3. Քանի՞ էլեկտրոն է մասնակցում քիմիական կապի առաջացմանը մեթանի (CH4) մոլեկուլում. 1)2 2)6 3)8 4)10
    4.Երկու քիմիական տարրի ատոմների միջև ինչպիսի՞ քիմիական կապ կառաջանա, եթե առաջին տարրի էլեկտրաբացասականությունը 0,9 է, իսկ երկրորդինը ՝ 4,0. 1)իոնային 2)մետաղական 3)կովալենտային ոչ բևեռային 4) կովալենտային բևեռային
     5. Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձևը. 1)CrO 2) Cr2O33 3) CrO2 4) CrO3 
     6. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li 2) Sn Se Br F 3) C J B P 4) H Br C B                                                                                                   7. Ո՞ր միացությունում է թթվածնի օքսիդացման աստիճանը ( -1). 1) Na2O 2) H2O23) OF24) K2O                                                                                           8.Ո՞ր ռեակցիաներն են ընթանում միայն օքսիդացման աստիճանի փոփոխությամբ. 1) քայքայման 2) միացման 3) տեղակալման 4) իոնափոխանակման            
    9. Ջրածնի մոլեկուլ առաջանալիս ատոմների էլեկտրոնային ամպերը. 1)հպվում են 2)վանվում են 3)վրածածկվում են 4)մնում են նույն դիրքում
    10. Որքա՞ն են MgF2 միացությունը կազմող մագնեզիում և ֆտոր տարրերի ատոմների վալենտականությունները՝ համապատասխանորեն. 1)2,2 2)2,1 3)1,2 4)1,1
    11. Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ են միայն իոններ վերցված 1)F2,(OH)- ,Na+ 2)F- ,(SO4)2- ,Mg2+ 3)Cl0,(NO3)- ,Li+ 4)P, Br- ,Al3+
    12.Բյուրեղացանցի հանգույցներում գտնվում են չեզոք մասնիկներ:Ո՞ր բյուրեղացանցի մասին է խոսքը. 1)մետաղական 2)իոնային 3)ատոմային կամ իոնային 4)ատոմային կամ մոլեկուլային
    13. Ո՞ր միացության մոլեկուլում է առկա իոնային կապ. 1) CO22) HNO3 3) Na2SO4 4) CH2Cl2
    14. Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում. 1) + 3 2) - 3 3) + 2 4) +1
    15. Որքա՞ն է Fe-ի օքսիդացման աստիճանը Fe2O3-ում . 1) + 1 2) - 1 3) + 2 4) + 3
    16. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը N3- իոնում. 1) 3 2) 5 3) 7 4) 10
    17. Ի՞նչ ֆիզիկական հատկություններով են բնութագրվում մոլեկուլային կառուցվածքով նյութերը: Դրանք ունեն` 1) համեմատաբար հալման և եռման ցածր ջերմաստիճաններ 2) հալման և եռման բարձր ջերմաստիճաններ 3) մեծ կարծրություն 4) մեծ պլաստիկություն
    18. Ինչի՞ է հավասար ատոմի լիցքի մեծությունը. 1) զրոյի 2) տարրի կարգաթվին 3) էլեկտրոնների թվին 4) միջուկի լիցքին
     19. Ինչո՞վ են տարբերվում միևնույն տարրի իզոտոպների միջուկները. 1) էլեկտրոնների թվով 2) միջուկի լիցքով 3) նեյտրոնների թվով 4) չեն տարբերվում
    20. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում. 1) նատրիում 2) կալցիում 3) ածխածին 4) բրոմ132
    21. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl 2) CO2, CaO 3) KCl NaH 4) SO2, NO2
    22. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է
    23. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li 2) Sn Se Br F 3) C J B P 4) H Br C B
     24. Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2
    23. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում. 1) 13 2) 15 3) 18 4) 10
     25. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը. 1) ատոմի լիցքը 2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում 3) տարրի օքսիդացման աստիճանը 4) տարրի վալենտականությունը միացություններում                                                                                     
        Դաս 4. 
    Սեպտեմբեր 22-25-ը
   5.  Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում (4 ųÙ):
            Քննարկվող հարցերը՝

    1. Անօրգանական նյութերի դասակարգումը
    2. Օքսիդներ դասակարգումը,ստացումը,հաըկությունները
     • Առաջադրանքներ՝                                                                                                 Հետևյալ օքսիդները՝ K2O,SO2,N2O3,CaO,P2O5,Al2O3,SO3,N2O5,ZnO,CO,N2O,CO2,SiO2              Դասակարգել հիմնային,թթվային,երկդիմի,անտարբեր  օքսիդների:  
      1. Որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները :                                        Գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի, կամ  թթուների բանաձևերը  և որոշել օքսիդացման աստիճանները :      Գրել այս օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների     հավասարումները ջրի,թթուների,հիմքերի հետ:  
         Դաս 5.սեպտեմբեչի 28-հոկտեմբերի  2-ը
     1. Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  ևհատկությունները.
     2. աՀիմնայինօքսիդի ստացումը  ևհատկությունները`                                                 

     3. Mg-->MgO-->Mg(OH)2> MgCl2—›AgClՄետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ
      1. Փորձով Çñ³·áñÍ»É ÷á˳ñÏáõÙÝ»ñÇ ßÕóݻñÁ, ·ñ»É 黳ÏódzݻñÇ հավասարումները նշելով ռեակցիաների տեսակները
      2. Գրել    Cu —›-CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu:  շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեաղյուսակըսակները
      3. Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել                                    
       մետաղ
       ոչմետաղ
       օքսիդ
       թթու
       հիմք
       աղ


      4. Առանձնացնել   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցնել հաշվեկշռի միջոցով
      5. Mg(OH)2> MgCl2—›AgCl-                                                                                                  CuSO4—›Cu(OH)2                                                                                  Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով: 
    ,           Դաս 6.Հոկտեմբերի 5-9-ը                                     Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.                              բ)Թթվային  օքսիդների  ստացումը  և   հատկությունները `                                                            P->P2O5> H3PO4->Na3PO4—› Ag3PO4                                                                                   Ոչմետաղ-թթվային օքսիդ-թթու-աղ 

    1. Փորձով Çñ³·áñÍ»É ÷á˳ñÏáõÙÝ»ñÇ ßÕóݻñÁ, ·ñ»É 黳ÏódzݻñÇ հավասարումները նշելով ռեակցիաների տեսակները
    1. 1.Գրել    C —›-CO2 —›H2CO—›Na2CO3—›CO2—›CaCO3—›CaO:  շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեսակները
    2. 2.Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել աղյուսակը                                   
     մետաղ
     ոչմետաղ
     օքսիդ
     թթու
     հիմք
     աղ


    3. 3.     H3PO4->Na3PO4—›Ag3PO4                                                                                   H2CO3—›Na2CO3    
    4. Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով
      Դաս 8. Թթուների դասակարգումը,ստացումը, հատկությունները:                    Հոկտեմբերի12-16ը                
    Քննարկվող հարցերը՝  
     Թթուների դասակարգումը
    1. Թթուների ստացումը
    2. Թթուների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները                                      Առաջադրանքներ ՝                                                                                           
    3.  1,Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում աղաթթվի հետ՝:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,    Ca,CaO,LiOH,Au,N2, Mg,NaOH,CaCO3,BaSO4, CO2   2, Վարժ,7-8,խնդիրներ 1-7 էջ 23                                         
    g  Դաս 9.Հիմքերի և աղերի դասակարգումը ,ստացումը, հատկությունները:Հոկտեմբերի 26-30-ը
     Քննարկվող հարցերը՝  

    1. Հիմքերի դասակարգումը
    2. Հիմքերի ստացումը
    3. Հիմքերի հատկությունները 
    4. Աղեր դասակարգումը
    5. Աղերի ստացումը և հատկությունները:                                                                                                                 Առաջադրանքներ                                                                                               1,Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում  NaOH-ի հետ:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,                                                    BaO,KOH,Cu,N2,, CO2 P2O5 , H2O, H3PO4                                                                                           2,Վարժ,6-10,խնդիրներ 1-4 էջ 28
    -2.ՔանակաչափությունՆյութի գազային վիճակՄոլմոլային զանգվածմոլային ծավալ:    Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում (4 ųÙ):                                                                                                                                                                                                                                                                                  Թեմա 9- 3.Ոչմետաղներ: ¥ 12 ų٠¤:
    »ٳ 9-4.Մետաղներ: ¥ 10 ų٠¤ :
    »ٳ 9-5.Նախնական պատկերացումներ օրգանական նյութերի վերաբերյալ ¥ 4 ų٠¤ :
    Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  ևհատկությունները.աՀիմնայինօքսիդիստացումը  ևհատկությունները`Mg>MgO-->Mg(OH)2> MgClբ)Թթվային  օքսիդների  ստացումը  ևհատկությունները `P->P2O5> H3PO4->Na3PO4  
    Գործնական  աշխատանք`Աղերի հիդրոլիզ
    Լաբորատոր փորձերՏրված զանգվածային բաժնով  լուծույթների պատրաստումը (ֆիզիոլոգիական լուծույթի պատրաստումը`0,9%-անոց NaCl-իև 10%-անոց Na2CO3-իև այդ լուծույթների մոլային կոնցենտրացիաների հաշվարկումը:
    Լաբորատոր փորձեր`Թթուների  ստացումը և քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,թթուների փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերի և  աղերի հետ) :
    Լաբորատոր փորձեր `Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
    Լաբորատոր փորձեր`Աղաթթվի քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,աղաթթվի փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերիև աղերի հետ) :
    Լաբորատոր փորձեր`Թթվածնի ստացումըքիմիական հատկությունները:
    Ծծմբի այրումըծծմբական թթվի և դրա աղերի քիմիական հաըկությունները:
    Ազոտի և ամոնիակի մոլեկուլների մոդելների հավաքումը:Ամոնիակի ստացումըքիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:Որակական ռեակցիաներքլորիդ , սուլֆատ , ֆոսֆատ , նիտրատ իոնների հայտնաբերումը:Իոնափոխանակման ռեակցիաներ:
    Գործնական  աշխատանքներ՝Ալկալիական մետաղների հատկությունները ,ալյումինիումի և նրա միացությունների ամֆոտեր հատկություններըերկաթի (II ) և (III ) իոնների հայտնաբերումը :
    Դաս 29.Մայիսի 18-22-ը Ամփոփում և գիտելիքի ստուգում:
    Դաս 28.Մայիսի 11-15-ը Սիլիցիում՝ ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ստացումը,հատկությունները:Սիլիցիումի օքսիդի տարածումը,կիրառումը և  հատկությունները:Սիլիկաթթուն,դրա աղերը և դրանց կիրառումը:
    Դաս 27.Մայիսի 11-15-ը:Գործնական աշխատանք ՝Սիլիկաթթվի ստացումը:
    Դաս 26.Մայիսի 4-8-ը
    4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb                                                                Ածխածնի  ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը       
    2.   Ածխածին` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    3.   Ածխածնի օքսիդներ` ածխաթթու գազ, շմոլագազ,դրանց ստացումը,ֆիզիկական,քիմիական հատկությունները:Ածխաթթու գազի նշանակությունը էկոհամակարգում, կիրառումը
    4. Ածխաթթուն, դրա աղերը և դրանց կիրառումը:      
    Դաս 25. Մայիսի 4-8-ը :Գործնական աշխատանք Ազոտի և ամոնիակի մոլեկուլների մոդելների հավաքումը:Ամոնիակի ստացումըքիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:
    Դաս 24.Ապրիլի 27-30-ը   5-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`N,P,As,Sb,Bi,
    1.       Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
    2.       Ազոտ` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    3.       Ամոնիակ`ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղեր կիրառումը
    4.       Ազոտի օքսիդնեը` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    5.       Ազոտական և ազոտային թթուներ` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    6.       Ֆոսֆոր` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    7.       Ֆոսֆորի օքսիդներ` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    8.       Ֆոսֆորական թթու ` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը

    Դաս 23 Ապրիլի.27-30-ը: Գործնական աշխատանք Ազոտական թթվի հատկություններ
                                           
                                                                                                                        
     րի էլեկտրաբացասականությունը 0,9 է, իսկ երկրորդինը ՝ 4,0. 1)իոնային 2)մետաղական 3)կովալենտային ոչ բևեռային 4) կովալենտային բևեռային
     5. Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձևը. 1)CrO 2) Cr2O33 3) CrO2 4) CrO3 
     6. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li 2) Sn Se Br F 3) C J B P 4) H Br C B                                                      7. Ո՞ր միացությունում է թթվածնի օքսիդացման աստիճանը ( -1). 1) Na2O 2) H2O23) OF24) K2O                                                                                                                                          8.Ո՞ր ռեակցիաներն են ընթանում միայն օքսիդացման աստիճանի փոփոխությամբ. 1) քայքայման 2) միացման 3) տեղակալման 4) իոնափոխանակման            
    9. Ջրածնի մոլեկուլ առաջանալիս ատոմների էլեկտրոնային ամպերը. 1)հպվում են 2)վանվում են 3)վրածածկվում են 4)մնում են նույն դիրքում
     10. Որքա՞ն են MgF2 միացությունը կազմող մագնեզիում և ֆտոր տարրերի ատոմների վալենտականությունները՝ համապատասխանորեն. 1)2,2 2)2,1 3)1,2 4)1,1
    11. Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ են միայն իոններ վերցված 1)F2,(OH)- ,Na+ 2)F- ,(SO4)2- ,Mg2+ 3)Cl0,(NO3)- ,Li+ 4)P, Br- ,Al3+
    12.Բյուրեղացանցի հանգույցներում գտնվում են չեզոք մասնիկներ:Ո՞ր բյուրեղացանցի մասին է խոսքը. 1)մետաղական 2)իոնային 3)ատոմային կամ իոնային 4)ատոմային կամ մոլեկուլային
    13. Ո՞ր միացության մոլեկուլում է առկա իոնային կապ. 1) CO22) HNO3 3) Na2SO4 4) CH2Cl2
    14. Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում. 1) + 3 2) - 3 3) + 2 4) +1
    15. Որքա՞ն է Fe-ի օքսիդացման աստիճանը Fe2O3-ում . 1) + 1 2) - 1 3) + 2 4) + 3
    16. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը N3- իոնում. 1) 3 2) 5 3) 7 4) 10
    17. Ի՞նչ ֆիզիկական հատկություններով են բնութագրվում մոլեկուլային կառուցվածքով նյութերը: Դրանք ունեն` 1) համեմատաբար հալման և եռման ցածր ջերմաստիճաններ 2) հալման և եռման բարձր ջերմաստիճաններ 3) մեծ կարծրություն 4) մեծ պլաստիկություն
    18. Ինչի՞ է հավասար ատոմի լիցքի մեծությունը. 1) զրոյի 2) տարրի կարգաթվին 3) էլեկտրոնների թվին 4) միջուկի լիցքին
     19. Ինչո՞վ են տարբերվում միևնույն տարրի իզոտոպների միջուկները. 1) էլեկտրոնների թվով 2) միջուկի լիցքով 3) նեյտրոնների թվով 4) չեն տարբերվում
    20. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում. 1) նատրիում 2) կալցիում 3) ածխածին 4) բրոմ132
    21. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl 2) CO2, CaO 3) KCl NaH 4) SO2, NO2
    22. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է
    23. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li 2) Sn Se Br F 3) C J B P 4) H Br C B
     24. Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2
    23. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում. 1) 13 2) 15 3) 18 4) 10
     25. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը. 1) ատոմի լիցքը 2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում 3) տարրի օքսիդացման աստիճանը 4) տարրի վալենտականությունը միացություններում                                                                                  

   6. Լրացուցիչ՝ ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……, 
   7. Նախագիծ`Տարրերի քիմիա

    6-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`O,S,Se,Te,Po
    1.       Թթվածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
    2.       Թթվածին`ընդհանուր բնութագրումը, ատոմի կառուցվասծքը, տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    3.       Ալոտրոպիա, օզոն` ատոմի կառուցվածքը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    4.       Ծծումբ` ատոմի կառուցվածքը,ալոտրոպ ձևափոխությունները,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    5.       Ծծմբաջրածին`ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը
    6.       Ծծմբի օքսիդները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    7.       Ծծմբական և ծծմբային թթուները` ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը,աղերի կիրառումը

    4-խումբ, գլխավոր ենթախումբ`C,Si,Ge,Sn,Pb
    1.  Ածխածնի  ենթախմբի ընդհանուր բնութագրումը
    2.   Ածխածին` ընդհանուր բնութագրումը,տարածումը բնության մեջ,ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը
    3.   Ածխածնի օքսիդներ` ածխաթթու գազ, շմոլագազ,դրանց ստացումը,ֆիզիկական,քիմիական հատկությունները:Ածխաթթու գազի նշանակությունը էկոհամակարգում, կիրառումը
    4. Ածխաթթուն, դրա աղերը և դրանց կիրառումը:                                                                                                                       Մետաղներ
    1.      Մետաղների  դիրքը  պարբերակական  համակարգում, նրանց  կառուցվածքը, մետաղական կապ, մետաղական բյուրեղավանդակ:
    2.      Մետաղների ֆիզիկական հատկությունները:
    3.      Մետաղների քիմիական հատկությունները:
    4.      Մետաղների ստացման եղանակները,բնության մեջ գտնվելը:
    5.      Էլեկտրոլիզ
    6.      Ալկալիական մետաղներ
    7.      Հողալկալիական մետաղներ:
    8.      Ալյումին:
    9.      Երկաթ:   


   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   9. »ٳ 9 -2.ՔանակաչափությունՆյութի գազային վիճակՄոլմոլային զանգվածմոլային ծավալ:    Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում (4 ųÙ):                                                                                                                                                                                                                                                                Թեմա 9- 3.Ոչմետաղներ: ¥ 12 ų٠¤:
    »ٳ 9-4.Մետաղներ: ¥ 10 ų٠¤ :
    »ٳ 9-5.Նախնական պատկերացումներ օրգանական նյութերի վերաբերյալ ¥ 4 ų٠¤ :
    Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  ևհատկությունները.աՀիմնայինօքսիդիստացումը  ևհատկությունները`Mg>MgO-->Mg(OH)2> MgClբ)Թթվային  օքսիդների  ստացումը  ևհատկությունները `P->P2O5> H3PO4->Na3PO4  
    Գործնական  աշխատանք`Աղերի հիդրոլիզ
    Լաբորատոր փորձերՏրված զանգվածային բաժնով  լուծույթների պատրաստումը (ֆիզիոլոգիական լուծույթի պատրաստումը`0,9%-անոց NaCl-իև 10%-անոց Na2CO3-իև այդ լուծույթների մոլային կոնցենտրացիաների հաշվարկումը:
    Լաբորատոր փորձեր`Թթուների  ստացումը և քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,թթուների փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերի և  աղերի հետ) :
    Լաբորատոր փորձեր `Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
    Լաբորատոր փորձեր`Աղաթթվի քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,աղաթթվի փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերիև աղերի հետ) :
    Լաբորատոր փորձեր`Թթվածնի ստացումըքիմիական հատկությունները:
    Ծծմբի այրումըծծմբական թթվի և դրա աղերի քիմիական հաըկությունները:
    Ազոտի և ամոնիակի մոլեկուլների մոդելների հավաքումը:Ամոնիակի ստացումըքիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:Որակական ռեակցիաներքլորիդ , սուլֆատ , ֆոսֆատ , նիտրատ իոնների հայտնաբերումը:Իոնափոխանակման ռեակցիաներ:
    Գործնական  աշխատանքներ՝Ալկալիական մետաղների հատկությունները ,ալյումինիումի և նրա միացությունների ամֆոտեր հատկություններըերկաթի (II ) և (III ) իոնների հայտնաբերումը :

    0 comments:

    Отправить комментарий