четверг, 12 апреля 2018 г.

Գիտելիքի ստուգում

 Գիտելիքի ստուգում  7.4

1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.
       1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ
       2/ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ
       3/թթվածին, օզոն, ածխածին
       4/ազոտ, ցինկ, մարմար
                                                                                         
  2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.
       1/ազոտ, մեթան, հելիում
       2/քլոր, յոդ, բրոմ
       3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա
       4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ
   3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.
        1/արգոնը
         2/խմելու սոդա
         3/երկաթը
         4/թթվածինը
                                                                                                  
   4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`
     1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է
     2/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է
     3/պրոտոններից, էլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է
     4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է
                                                                                                  
 5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.
    1/պրոտոններ
    2/նեյտրոններ
    3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ
    4/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                                             
  6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանում  տարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածին,  ածխածին, ազոտ .
ա)         1.   C, P, N, O
             2.   P, O, C, N
             3.   O, N, C, P
             4.   N, O, P, C
 բ) Բնութագրեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում    պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               
   7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  է: Այդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.
             1/11                        3/13
             2/12                        4/14
.                                                                                                                                             
  8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները         
                                                          կոչվում  են.
               1/փոքր  պարբերություններ
              2/մեծ  պարբերություններ
              3/խմբեր
      4/ենթախմբեր     
                                                                                          
9. Թվերի  2, 8, 5  շարքը  համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկի  հիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.
                  1/ալյումին
                  2/ֆոսֆոր
                  3/ազոտ
                     4/քլոր                                                               
 10 .Բնութագրեք  N X  տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի`
                   1) քիմիական  տարրի  նշանը…….
                   2) կարգաթիվը.., միջուկի  լիցքը ….., 
                   3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը. 
                 4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ
                   5) դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը......
                 6)  ատոմի բաղադրությունը                                                                             
               7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
           8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ
           9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ


11. Որքա՞ն  է  16O  և 18O  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.
              1/18                                       3/16 
              2/17                                        4/19
                                                                                           

12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.
              1/8  և  8                              2/7  և  7
              3/8  և  6                              4/8  և  7

     13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).
              1/ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է
              2.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է
              3/ԶԱՄ – ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 ն  է
              4/ԶԱՄ – ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:
                                                                                                   
14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գ)  թվային  արժեքն  է.
            1/ 0,2                               3/ 6,02•1023
             2/ 22,4                            4/ 1,66•10-24

                                                                                                  
    15.Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                համապատասխանաբար  հավասար  են.
               1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1
               2/ 0, 1, 2                             4/ 1, 1, 1

   16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
             1) նեյտրոննե                                   3) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
             2պրոտոն                                       4նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը.
                1) 30                   2) 33
                3) 32                  4) 34
                
 18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
               1կարգաթվի                  2) պարբերության համարի
               3խմբի համար           4) հարաբերական ատոմային զանգվածի
19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական
հատկությունները.
              
           1) ուժեղանում են           2)կարող են ևուժեղանալևթուլանալ
            3)  թուլանում                    4չեն փոփոխվում
             
 20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
              1դրականբացասական և լիցք չունեց          2միայն լիցք չունեցող
             3դրական և լիցք չունեցող       4) միայն դրական  
           
 21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական
մակարդակ.
                  1բոր            3) ֆտոր                
                  2նեոն               4)հելիում 
                                  
22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
                           1երկրորդ                    2) հինգերորդ             
                          3) չորրորդ                             4երրորդ

0 comments:

Отправить комментарий