среда, 19 апреля 2017 г.

Գործնական աշխատանք`Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների և բյուրեղացանցերի մոդելների հավաքում

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության::                         
 1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 1.,2.
Ոչբևեռային կով. կապ
Բևեռային կով. կապ
Իոնային կապ
Մետաղական կապ


Պարզ նյութեր
Բարդ նյութերP4S8


NH3Fe0 comments:

Отправить комментарий