понедельник, 10 апреля 2017 г.

Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

Քննարկվող հարցեր`
1.Ինչու են դասակարգել տարրերը
2.Տարրերի առաջին դասակարգումը
3.Պարբերական համակարգի ստեղծումը
4.Ալկալիական մետաղներ,հալոգեններ,իներտ գազեր
5.Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը,ատոմի կառուցվածքը
6.Ինչ է պարբերությունը,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
7.Ինչ է խումբը և ենթախումբը,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
8.Ինչ է օքսիդացման աստիճանը
9.Մետաղներ,ոչմետաղներ
10.Իզոտոպներ
11.Տարրի բնութագրումը

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.
 1քիմիական  տարրի  նշանը…….
2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)…………
5) Դիրքը պարբերական համակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
6)  Ատոմի բաղադրությունը                                                                              7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
  Հարցեր և վարժություններ
1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը:
2. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը` հիմնական վիճակում.
ա) կարգաթվին
բ) խմբի համարին
գ) պարբերության համարին
դ) հարաբերական ատոմային զանգվածին
3. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ.
1) ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները.
2) միջուկին առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին:
ա) երկու պնդումներն էլ ճիշտ են  
բ) երկու պնդումներն էլ սխալ են
գ) ճիշտ է միայն առաջինը
դ) ճիշտ է միայն երկրորդը
4. Արտաքին ազդեցության բացակայության դեպքում էլեկտրոններն ըստ էներգիական
մակարդակների բաշխվում են այնպես, որ ատոմի գումարային էներգիան
...............................: Ատոմի նման վիճակն անվանվում է ........................... վիճակ:
Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն սկսվում
են................... պարբերության տարրերից».
ա) նվազագույն                       
բ) առավելագույն
5. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
գծապատկերը.
 +5 ) )
      2 3 
 ա) բերիլիում բ) բոր գ) ածխածին դ) ազոտ
                        ………

0 comments:

Отправить комментарий