среда, 28 сентября 2016 г.

թեստ-8,կրկնողություն

Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով 
 16. Թեստ`կրկնողություն պարբերական համակարգ,ատոմի կասռուցվածք
   1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.
         1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ
         2/ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ
         3/թթվածին, օզոն, ածխածին
         4/ազոտ, ցինկ, մարմար
                                                                                           
    2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.
         1/ազոտ, մեթան, հելիում
         2/քլոր, յոդ, բրոմ
         3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա
         4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ
                                                                                                                               3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.
          1/կերակրի  աղը
           2/արգոնը
           3/երկաթը
           4/թթվածինը
                                                                                                    
     4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`
       1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է
       2/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է
       3/պրոտոններից, էլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է
       4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է
                                                                                                    
   5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.
      1/պրոտոններ
      2/նեյտրոններ
      3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ
      4/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                                                  
                                                                                                                              6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանում  տարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածինածխածին, ազոտ .
  ա)         1.   C, P, N, O
               2.   P, O, C, N
               3.   O, N, C, P
               4.   N, O, P, C
   բ) Բնութագչեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում                պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               
     7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  է: Այդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.
               1/11                        3/13
               2/12                        4/14
  .                                                                                                                                              
    8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները  կոչվում  են.
                    1/փոքր  պարբերություններ
                     2/մեծ  պարբերություններ
                     3/խմբեր
               4/ենթախմբեր     
                                                                                            
  9. Թվերի  2, 8, 5  շարքը  համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկի  հիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.
                    1/ալյումին
                    2/ֆոսֆոր
                    3/ազոտ
                       4/քլոր                                                              

  10. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
  գծապատկերը.
   +5 ) 2  ) 3
  ա) բերիլիում
  բ) բոր
  գ) ածխածին


  11. Որքա՞ն  է  16և 18իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.
                1/16                                        3/18
                2/17                                        4/19
                                                                                             

  12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.
                1/8  և  8                              2/7  և  7
                3/8  և  6                              4/8  և  7

       13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).
                1/ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է
                2.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է
                3/ԶԱՄը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 –ն  է
                4/ԶԱՄը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:
                                                                                                     
  14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գթվային  արժեքն  է.
              1/ 0,2                               3/ 6,02•1023
               2/ 22,4                            4/ 1,66•10-24

                                                                                                    
      15.Ջրածնի   1H, 2H, 3իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                  համապատասխանաբար  հավասար  են.
                 1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1
                 2/ 0, 1, 2                             4/ 1, 1, 1

     16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
               անեյտրոնների թվի
               բպրոտոնների թվի
               գնեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
               դնեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
  17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի  չորրորդ  էներգիական մակարդակը.
                  ա) 30
                  բ) 32
                  գ) 33
                  դ) 34
   18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
                 ակարգաթվի
                 բխմբի համարի
                 գպարբերության համարի
                 դհարաբերական ատոմային զանգվածի
  19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները.
                աուժեղանում են
                բթուլանում են
               գչեն փոփոխվում
               դկարող են ևուժեղանալևթուլանալ
   20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
                ամիայն դրական
               բմիայն լիցք չունեցող
               գդրական և բացասական լիցք չունեցող
               դդրականբացասական և լիցք չունեցող
   21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական մակարդակ.
                    աբոր
                    բհելիում
                    գֆտոր
                    դնեոն
  22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
  սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
                             աերկրորդ
                             բերրորդ
                            գչորրորդ

                            դհինգերորդ                                                                            23. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային.             1) NaCl HCl
            2) CO2 CaO                                                                                                                                  3) CH3Cl NaH                                                                                                                                      
            4) SO2 NO2                                                                                                           24.. Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար.                                                                                                     1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային                                    2) իոնային, կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային                                    3) կովալենտ բևեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բևեռային                                    4) կովալենտ ոչ բևեռային, կովալենտ բևեռային, իոնային                       25.Տրված մոլեկուլների ո՞ր զույգում են բոլոր քիմիական կապերը կովալենտային բևեռային.                                                                                                   1) N2,HCl 2) SO3, P2O5 3) F2,O2 4) LiBr,H2S                                                       26.Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում.                                                          1) նատրիում 2) կալցիում 3) ածխածին 4) բրոմ                                             27.. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում.                                                                  1) 13 2) 15 3) 18 4) 10                                                                                          28. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը.                                              1) ատոմի լիցքը                                                                                                              2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում                                                                   3) տարրի օքսիդացման աստիճանը                                                                         4) տարրի վալենտականությունը միացություններում
  29. ÜÛáõÃÇ ÙáÉ»ÏáõÉÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ   3 ³ïáÙ կալիում, 1 ³ïáÙ ֆոսֆորև
  4 ատոմ թթվածին.
  ³) Գñ»ք ³Û¹   ÝÛáõÃÇ  ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨ը  և  անվանեք
  բ) àñáᯐ ³Û¹ ÝÛáõÃÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÙáÉ»ÏáõɳÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ…… ……..
  գ) ) àñáᯐ ï³ññ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
  դ àñáᯐ ï³ññ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ %-áí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ……
  ե) Նշեք կապերի տեսակները այդ մոլեկուլում

  30. Որքա՞ն է 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը.
     1) 2 +
    2) 3+
    3) 2-
    4) 3 –

0 comments:

Отправить комментарий