среда, 28 сентября 2016 г.

թեստ-8,կրկնողություն

Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով 
 16. Թեստ`կրկնողություն պարբերական համակարգ,ատոմի կասռուցվածք
 17. 1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.

         1/ջրածին, թթվածին, ջրածնի  պերօքսիդ

         2/ թթվածին, օզոն, ածխածին

        3/ ծծումբ, ֆոսֆոր, կերակրի  աղ

         4/ազոտ, ցինկ, մարմար

                                                                                           

    2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.

         1/ քլոր, յոդ, բրոմ

           2/ ազոտ, մեթան, հելիում      

          3/գրաֆիտ, ծծումբ, սոդա

         4/ացետոն, սպիրտ, բուսական  յուղ

                                                                                                                                           3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.

          1/ թթվածինը

           2/արգոնը

           3/երկաթը

           4/ կերակրի աղ                                                                                                 

     4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`

       1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է

       2/ պրոտոններիցէլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է

        3/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է

       4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է

                                                                                                    

   5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.

           1/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                  2/նեյտրոններ

            3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ

            4/ պրոտոններ

  6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանուտարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածին,  ածխածին, ազոտ .

  ա)         1.   C, P, N, O

               2.   P, O, C, N

               3.   O, N, C, P

               4.   N, O, P, C

   բ) Բնութագչեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում                պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               

     7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  է: Այդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.

               1/11                        3/12

               2/13                        4/14

  .                                                                                                                                              

    8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները  կոչվում  են.

                    1/փոքր  պարբերություններ

                     2/մեծ  պարբերություններ

                     3/ ենթախմբեր   

                     4/ խմբեր

   

                                                                                            

  9. Թվերի  2,8,5  շարքը համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկիհիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.

                    1/ ֆոսֆոր

                    2/ալյումին                 

                    3/ազոտ

                     4/քլոր                                                              

   

  10. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային

  գծապատկերը.

   +5 ) 2  ) 3

  1) բերիլիում                     3)լիթիում

  2) բոր                                  4) ածխածին   

  11. Որքա՞ն  է  16O  և 18O  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.

                1/18                                        3/16

                2/17                                        4/19

                                                                                             

   

  12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.

                1/8  և  8                              2/8  և  6

                3/7  և  7                              4/8  և  7

   13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).

                1/.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է

                2 ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է

                3/ԶԱՄ – ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 ն  է

                4/ԶԱՄ – ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:

                                                                                                     

  14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գ)  թվային  արժեքն  է.

              1/1,66•10-24                                 3/ 6,02•1023

               2/ 22,4                            4/ / 0,2                              

   15.Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            

                  համապատասխանաբար  հավասար  են.

                 1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1

                 2/ 1, 1, 1                              4/0, 1, 2 

   16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.

               1) նեյտրոնների թվի

               2 ) նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության

               3) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի

               4) պրոտոնների թվի

  17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի  չորրորդ  էներգիական մակարդակը.

                         1) 32

                         2) 30

                         3) 33

                        4) 34

   18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի է1երգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.

                 1) խմբի համարի

                 2) կարգաթվի

                 3) պարբերության համարի

                 4) հարաբերական ատոմային զանգվածի

  19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի ոչմետաղական հատկությունները.

                1) ուժեղանում են

                2) թուլանում են

               3) չեն փոփոխվում

               4) կարող են և' ուժեղանալ, և' թուլանալ

   20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն

               1) միայն լիցք չունեցող

               2) միայն դրական

               3) դրական և բացասական լիցք չունեցող

               4) դրական, բացասական և լիցք չունեցող

   21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական մակարդակ.

                    1) նեոն

                    2) բոր

                    3) հելիում

                    4) ֆտոր

                    

  22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն

  սկսվում են................... պարբերության տարրերից».

                             1) երկրորդ

                             2) չորրորդ

                            3)երրորդ 

                            4) հինգերորդ                                                                                        23. Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հետևյալ նյութերի` H2SO3 ;  Al (NO3)3         համապատասխան հավասար է`

  1. 49; 76
  2. 82; 213
  3. 25; 44
  4. 96; 342

   

   24 . Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  ֆիզիկական  չէ

           1.ճոճանակի  շարժումը

           2.փայտի  այրումը

           3.մեքենայի  ընթացքը

           4.երկրագնդի  պտույտը  արեգակի  շուրջ

   

  25. .Թվարկված երևույթներից ո՞րը քիմիական չէ.

        1.կաթի թթվելը

        2.երկաթի ժանգոտվելը

        3.սառույցի հալվելը

        4.գինին քացախի վերածվելը

   

   26.Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում.                                                          1) նատրիում 2) կալցիում 3) ածխածին 4) բրոմ                                          

    27. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում.                                                                 1) 13                           3)15 

                2)18                            4)10                                                                                        

   

    28. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը.                                              1) ատոմի լիցքը                                                                                                           2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում                                                              3) տարրի օքսիդացման աստիճանը                                                                    4) տարրի վալենտականությունը միացություններում

  29. Նյութի մոլեկուլի բաղադրության մեջ կա 3 ատոմ կալիում, 1 ³ïáÙ ֆոսֆորև ատոմ թթվածին.

  աԳրել այդ նյութի բանաձևը և անվանել

  բ) Հաշվել ատոմների գումարային թիվտ շ

  գՀաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

  դ) Ոչոշել տարրերի զանգվածային հարաբերությունը

   ե)Հաշվել տարրերի զաբգվածային բաժիննեչը %-áí արտահայտված ……

  եՆշեք կապերի տեսակները այդ մոլեկուլում

   

  30Որքա՞ն է 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը.

     1) 2 +                   3) 2-

   

    2) 3+                     4) 3 –

0 comments:

Отправить комментарий