среда, 28 сентября 2016 г.

թեստ-8,կրկնողություն

Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով 
 16. Թեստ`կրկնողություն պարբերական համակարգ,ատոմի կասռուցվածք                                                                                                        

  Թեստ 1.-8
  1.Ո՞ր  շարքում  են  միայն  պարզ  նյութերը.
         1/ջրածինթթվածինջրածնի  պերօքսիդ
         2/ թթվածինօզոնածխածին
        3/ ծծումբֆոսֆորկերակրի  աղ
         4/ազոտցինկմարմար
                                                                                           
    2.  Ո՞ր  շարքի  երեք  նյութերն  են  գտնվում  տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում.
         1/ քլորյոդբրոմ
           2/ ազոտմեթանհելիում      
          3/գրաֆիտծծումբսոդա
         4/ացետոնսպիրտբուսական  յուղ
                                                                                                                                           3. Ո՞րն  է  բարդ  նյութ.
          1/ թթվածինը
           2/արգոնը
           3/երկաթը
           4/ կերակրի աղ                                                                                                 
     4. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`
       1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է
       2/ պրոտոններիցէլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է
        3/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է
       4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է
                                                                                                    
   5.Ո՞ր  տարրական  մասնիկներով  է  պայմանավորված  ատոմի  հիմնական  զանգվածը.
      1/պրոտոններ և  նեյտրոններ                                                                                      2/նեյտրոններ
      3/պրոտոններ  և  էլեկտրոններ
      4/ պրոտոններ
  6. Բերված  քիմիական  նշանների  շարքերից  ո՞րն  է  համապատասխանուտարրերի  անվանումների  հաջորդականությանը` ֆոսֆոր, թթվածին,  ածխածին, ազոտ .
  ա)         1.   C, P, N, O
               2.   P, O, C, N
               3.   O, N, C, P
               4.   N, O, P, C
   բԲնութագչեք ընտրված շարքի տարրերը ըստ պարբերական համակարգի,նշելով նրանց դիրքը պարբերական համակարգում                պարբ.,խումբը,ենթախումբը,ատոմի բաղադրությունը:                                                                                               
     7. Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  11  էԱյդ  տարրի  ատոմի  միջուկում  նեյտրոնների  թիվն  է.
               1/11                        3/12
               2/13                        4/14
  .                                                                                                                                              
    8.Պարբերական  համակարգում  քիմիական  տարրերի  ուղղաձիգ  սյունյակները  կոչվում  են.
                    1/փոքր  պարբերություններ
                     2/մեծ  պարբերություններ
                     3/ ենթախմբեր   
                     4/ խմբեր

                                                                                            
  9. Թվերի  2,8,5  շարքը համապատասխանում  է  հետևյալ  ատոմներից  մեկիհիմնական  վիճակի  էլեկտրոնների  բաշխմանը  ըստ  էներգիական  մակարդակների.
                    1/ ֆոսֆոր
                    2/ալյումին                 
                    3/ազոտ
                     4/քլոր                                                              

  10. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
  գծապատկերը.
   +5 ) 2  ) 3
  1բերիլիում                     3)լիթիում
  2բոր                                  4ածխածին  11. Որքա՞ն  է  16O  և 18O  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարը.
                1/18                                        3/16
                2/17                                        4/19
                                                                                             

  12. Որքա՞ն  են  պրոտոնների  և  նեյտրոնների  քանակները  7 կարգաթվով  և  14  զանգվածային  թվով  քիմիական  տարրի  ատոմում.
                1/8  և  8                              2/8  և  6
                3/7  և  7                              4/8  և  7
   13. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).
                1/.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է
                2 ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է
                3/ԶԱՄ – ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 –ն  է
                4/ԶԱՄ – ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:
                                                                                                     
  14. Զանգվածի  ատոմային  միավորի (գ)  թվային  արժեքն  է.
              1/1,66•10-24                                 3/ 6,02•1023
               2/ 22,4                            4/ / 0,2                              
   15.Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների  թվերը            
                  համապատասխանաբար  հավասար  են.
                 1/ 1, 2, 3                             3/ 0, 0, 1
                 2/ 1, 1, 1                              4/0, 1, 2 
   16.Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
               1նեյտրոնների թվի
               2 ) նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
               3նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
               4պրոտոնների թվի
  17. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի  չորրորդ  էներգիական մակարդակը.
                         1) 32
                         2) 30
                         3) 33
                        4) 34
   18. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի է1երգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
                 1խմբի համարի
                 2կարգաթվի
                 3պարբերության համարի
                 4հարաբերական ատոմային զանգվածի
  19. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի ոչմետաղական հատկությունները.
                1ուժեղանում են
                2թուլանում են
               3չեն փոփոխվում
               4կարող են ևուժեղանալևթուլանալ
   20. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
               1միայն լիցք չունեցող
               2միայն դրական
               3դրական և բացասական լիցք չունեցող
               4դրականբացասական և լիցք չունեցող
   21. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական մակարդակ.
                    1նեոն
                    2բոր
                    3հելիում
                    4ֆտոր
                    
  22. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
  սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
                             1երկրորդ
                             2չորրորդ
                            3)երրորդ 
                            4հինգերորդ                                                                                        23. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային.             1) NaCl, HCl
            2)CO2 ,CaO                                                                                                                    3)CH3Cl,NaH                                                                                                                 4)SO2 NO2                                                                                                           
   24Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներումհամապատասխանաբար.                                                                1) կովալենտ ոչ բևեռայինիոնայինկովալենտ բևեռային                                    2) իոնայինկովալենտ բևեռայինկովալենտ ոչ բևեռային                                    3) կովալենտ բևեռայինիոնայինկովալենտ ոչ բևեռային                                    4) կովալենտ ոչ բևեռայինկովալենտ բևեռայինիոնային                       25.Տրված մոլեկուլների ո՞ր զույգում են բոլոր քիմիական կապերը կովալենտային բևեռային.                                                                                                                  1) N2,HCl
       2) SO3, P2O5
         3) F2,O2
                  4)LiBr,H2S                                                                                                                         26.Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում.                                                          1) նատրիում 2) կալցիում 3) ածխածին 4) բրոմ                                             27.. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում.                                                                  1) 13
           2) 18
           3) 15                                                    4)10                                                                                        
    28. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը.                                              1) ատոմի լիցքը                                                                                                              2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում                                                                   3) տարրի օքսիդացման աստիճանը                                                                         4) տարրի վալենտականությունը միացություններում
  29. ÜÛáõÃÇ ÙáÉ»ÏáõÉÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ   3 ³ïáÙ կալիում, 1 ³ïáÙ ֆոսֆորև
  ատոմ թթվածին.
  ³) Գñ»ք ³Û¹   ÝÛáõÃÇ  ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨ը  և  անվանեք
  բ)Ատոմների թիվը մոլեկուլում
  գ) àñáᯐ ³Û¹ ÝÛáõÃÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÙáÉ»ÏáõɳÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ…… ……..
  դ) àñáᯐ ï³ññ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
   ե) àñáᯐ ï³ññ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ %-áí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ……
  ե) Նշեք կապերի տեսակները այդ մոլեկուլում

  30. Որքա՞ն է 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը.
     1) 2 +                   3) 2-

    2) 3+                     4) 3 –