понедельник, 29 августа 2016 г.

Դաս 4. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 Քիմիական ռեակցիաների տեսակները՝տեղակալման
Գործնական  աշխատանք`
Տեղակալման ռեակցիա՝ երկաթի և պղնձի սուլֆատի միջև,փոխանակման ռեակցիա՝՝ պղնձի օքսիդի և աղաթթվի միջև և չեզոքացման՝ նատրիումի հիդրօքսիդի և  աղաթթվի միջև: Հոկտեմբերի 5-9-ը
Տեղակալման  ռեակցիաներ`
 Պղնձի(IIսուլֆատի  փոխազդեցությունը  երկաթի  հետցինկի  փոխազդեցությունը  աղաթթվի(
Փորձ1Փորձանոթի  ¼ մասը  լցրեք  HCl)լուծույթի  հետ
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթներմեխթել,լուցկիձագար:
ԱզդանյութերՄեխպղնձի(IIսուլֆատի (CuSO4կապույտ  փոշիջուրցինկի(Zn)  կտորներաղաթթվի  (HClլուծույթ,սոդայի լուծույթ,նատրումի հիդրօքսիդ:
ջուրգդալիկով  ավելացրեք  մի  պտղունձ  պղնձի(IIսուլֆատխառնեք  ապակյա  ձողիկով  և  ստացված  կապույտ  լուծույթի  մեջ  իջեցրեք  թելով  կապված  մեխըՄի  առ  ժամանակ  հետո  մեխը  կարմրում  է:
Գրեք  ռեակցիայի  հավասարումընշեք  ռեակցիայի  հատկանիշները:
Փորձ2.Փորձանոթի  մեջ  գցեք 4  հատ  ցինկի  կտորներվրան  զգուշությամբ   ձագարի  միջոցով  ավելացրեք  աղաթթվի  լուծույթ  փորձանոթի  ¼ մասովԻ՞նչ  նկատեցիք:Անջատվող  գազը  ստուգեք  այրվող  լուցկու  միջոցովԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները:
  Առաջադրանքներ`                                                                                                        лïևÛ³É é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñáõÙ Ï»ï»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»°ù ѳٳå³ï³ëË³Ý ÝÛáõûñÇ µ³Ý³Óև»ñÝ áõ ѳí³ë³ñ»óñ»°ù: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ áñáß»°ù 黳ÏódzÛÇ ï»ë³ÏÁ.                                                                                     Cu + … → CuO                                                                                                             Fe(OH)2→ FeO + …                                                                                                      Zn + … → ZnCl2                                                                                                           HgO → … + O2                                                                                     Ð»ïևÛ³ÉÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ÙdzÛÝ ù³Ûù³ÛÙ³Ý é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñÝ áõ ¹ñ³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñ»°ù ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ.                                                                                              Cr2O3 → Cr + O2                                                                                                           KJ + Cl2→ KJ + Cl2                                                                                                       Na2O + H2O → NaOH                                                                                                     H2CO3 → CO2 + H2O                                                                                         лïևÛ³ÉÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ÙdzÛÝ ÙdzóÙ³Ý é»³ÏódzݻñÇ ë˻ٳݻñÝ áõ ¹ñ³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñ»°ù ·áñͳÏÇóÝ»ñÁ.                                                                                               Zn + HCl → ZnCl2+ H2                                                                                                 Fe + O2→ Fe2O3                                                                                                           BaO + H2O → Ba(OH)2                                                                                               NaNO3→ NaNO2+ O2                                                                                                                                                                        
Տնային   `սովորել`էջ 36-46,վասրժ. էջ 41,46

0 comments:

Отправить комментарий