среда, 24 августа 2016 г.

Դաս 3.

Քննարկվող հարցեր՝


  1. Որն է կովալենտային կապը և նրա տեսակները`ոչբևեռային և բևեռային
  2. Իոնային կապ
  3. Մետաղական կապ
  4. Ջրածնական կապ                                                                                                
 Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:
1.Ներքոբերյալ   նյութերում  որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.:
H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe
Աղյուսակ1.
Ոչբևեռային  կովալենտ  կապ
Բևեռային  կովալենտ  կապ
Իոնային  կապ
Մետաղական  կապ
Աղյուսակ2.
               Պարզ  նյութեր
    Բարդ  նյութեր


2.Հավաքեք  բոլոր  նյութերի  մոլեկուլների  մոդելները:
 Տնային՝гñó»ñ ÇÝùݳëïáõ·Ù³Ý ѳٳñ.                                                                   
1. гÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÝ áõ áã µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÁ:                                                                                      
2. ¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óñ»°ù áõ å³ñ½³µ³Ý»°ù ýïáñ³çñ³ÍÝÇ (HF) ÙáÉ»ÏáõÉÇ ³é³ç³óáõÙÁ:                                                                                   
 3. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. NaF, Cl2, KBr, HBr, H2, MgCl2, F2                         
4. ä³ïÏ»ñ»°ù ϳå»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáõÙ. HJ Br2 NH3 N2 SO2                                                                                               
 5. Ð³ÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù ÇáݳÛÇÝ Ï³åÁ:                                                          
 6. êïáñև Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ÇáݳÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. HF, LiCl, J2, Fe, CO, KF, NO2                                         
7. ä³ïÏ»ñ»°ù ïñí³Í ÇáÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ß»ñï»ñÝ áõ ³Û¹ ÇáÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇ ¹»åùáõÙ ³Ýí³Ý»°ù ³ïáÙáõÙ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ µ³ßËٳٵ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÇÝ»ñï ·³½Á. K+, F−, Be2+, P3−                                            
8. ¶ñ»°ù ³ÛÝ ÇáݳÛÇÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÓևñÁ, áñáÝù ϳ½Ùí³Í »Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ïևÛ³É ½áõÛ·»ñÇó. ³) Mg2+ և F− µ) Al3+ և S2− ·) Cu2+ և (NO3) − ¹) Fe3+ և (SO4) 2−                                                                                

0 comments:

Отправить комментарий