среда, 24 августа 2016 г.

Դաս 3.

Քննարկվող հարցեր՝


  1. Որն է կովալենտային կապը և նրա տեսակները`ոչբևեռային և բևեռային
  2. Իոնային կապ
  3. Մետաղական կապ
  4. Ջրածնական կապ                                                                                                
Քիմիական միացությունների մոլեկուլները որոշակի հաջորդականությամբ միմյանցկապված ատոմների համախումբ ենՆյութերի քիմիական հատկությունները պայմանավորվածեն քիմիական կապերի տեսակովկապ առաջացնող ատոմների բնույթով և մոլեկուլում դրանց փոխազդեցությամբՀին ժամանակներից սկսած՝ գիտնականները փորձում են պարզելթե ինչպես են կառուցված նյութերըինչպես և ինչու են ատոմները միանումև ինչ ուժեր են նրանց միմյանց մոտ պահում: XX դարում ֆիզիկոսները պարզեցինոր ատոմները կապվում են էլեկտրական լիցք ունեցող մասնիկներովարտաքին էներգիական մակարդակի էլեկտրոններովորոնք ձգվում են կապվող ատոմների դրական միջուկների կողմիցՀետևաբարատոմները կապող ուժերը էլեկտրական բնույթի ենԱտոմների կապը մեկը մյուսի հետ անվանում են քիմիական կապՔիմիական կապը փոխազդեցություն է էլեկտրոնների և միջուկների միջևորը հանգեցնում է մոլեկուլում ատոմների միացմանըՔիմիական կապն ատոմների փոխազդեցություն էորն ուղեկցվում է էներգիայի անջատումովԱյդ էներգիան կազմում է 40-ից մինչև 1000 կՋ/մոլԷներգիայի այդպիսի լայն միջակայք հնարավոր է տարբեր փոխազդեցությունների պատճառովորոնք ներկայումս հիմնականում դասակարգվում են որպես կովալենտայինիոնային և մետաղային կապեր:
Կովալենտային կապ առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև:
Կովալենտային է կոչվում այն քիմիական կապըորն առաջանում է երկու ատոմի միջև ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգի միջոցովԿապըորն առաջանում է հավասարաչափ բաշխված ընդհանրացված էլեկտրոնային  զույգերովորոնք կապված են երկու միջուկների (կենտրոններիկոչվում է կովալենտային ոչ բևեռայինՔիմիական միացության մոլեկուլում կապն իրականացնող էլեկտրոնային զույգը դեպի իրեն ձգելու ատոմի հատկությունն անվանվում է էլեկտրաբացասականություն (ԷԲ): Նույն էլեկտրաբացասականությունն ունեցող ոչ մետաղների ատոմների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգով առաջացած կապը կոչվում է կովալենտային ոչ բևեռայինԿովալենտային բևեռային է կոչվում այն քիմիական կապըորն առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև՝ դեպի առավել էլեկտրաբացասական տարրի ատոմը շեղված  էլեկտրոնային զույգի միջոցով:
Մետաղային կապը առաջանում է մետաղների ատոմների միջև:
Իոնային կապը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև:
Իոնային է անվանվում այն քիմիական կապըորն առաջանում է իոնների միջև գործող էլեկտրաստատիկական ձգողության ուժերի շնորհիվ:
Իոնները լիցքավորված մասնիկներ ենորոնք առաջանում են չեզոք ատոմներին էլեկտրոն միանալիս կամ էլեկտրոն տրամադրելիսԻոնային միացությունները համեմատաբար սակավաթիվ ենԱրժե հիշատակելոր դրանց թվին են դասվում ալկալիական ու հողալկալիական մետաղների (I և Il խմբերի գլխավոր ենթախմբերի տարրերիօքսիդներն ու հալոգենիդները:
 Տնայինгñó»ñ ÇÝùݳëïáõ·Ù³Ý ѳٳñ.                                                                   

1. гÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÝ áõ áã µևé³ÛÇÝ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³åÁ:                                                                                      
2. ¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óñ»°ù áõ å³ñ½³µ³Ý»°ù ýïáñ³çñ³ÍÝÇ (HF) ÙáÉ»ÏáõÉÇ ³é³ç³óáõÙÁ:                                                                                   
 3. êïáñ
և Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ïáí³É»Ýï³ÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. NaF, Cl2, KBr, HBr, H2, MgCl2, F2                         
4. ä³ïÏ»ñ»°ù ϳå»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáõÙ. HJ Br2 NH3 N2 ,SO2                                                                                               
 5. Ð³ÏÇñ× µÝáõó·ñ»°ù ÇáݳÛÇÝ Ï³åÁ:                                                          
 6. êïáñ
և Ý»ñϳ۳óí³ÍÝ»ñÇó ÁÝïñ»°ù ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ÇáݳÛÇÝ Ï³å ¿ ³éϳ. HF, LiCl, J2, Fe, CO, KF, NO2                                         
7. ä³ïÏ»ñ»°ù ïñí³Í ÇáÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ß»ñï»ñÝ áõ ³Û¹ ÇáÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇ ¹»åùáõÙ ³Ýí³Ý»°ù ³ïáÙáõÙ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ µ³ßËٳٵ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÇÝ»ñï ·³½Á. K+, F
, Be2+, P3                                            

8. ¶ñ»°ù ³ÛÝ ÇáݳÛÇÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÓևñÁ, áñáÝù ϳ½Ùí³Í »Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ïևÛ³É ½áõÛ·»ñÇó. ³) Mg2+ և F µ) Al3+ և S2 ·) Cu2և (NO3 ¹) Fe3+ և (SO42      

 

 

 

 .

0 comments:

Отправить комментарий